Bodhild Fjelltveit
Foto: Norges Bondelag

Bondelaget staker ut kursen for de neste fire år.

29. september 2020

I morgen er det årsmøte i Norges Bondelag, der den viktigste saken i tillegg til valg er å vedta et næringspolitisk program for de neste fire år. Programkomiteen ledet av Bodhild Fjelltveit legger fram et forslag etter flere runder med høring i organisasjonen. 

Fjelltveit sier til Landbruk24 at de har lagt vekt på å få med de sakene som de har fått mest innspill om fra lokallag og fylkeslag.

Her er noen hovedpunkter i forslaget til  program

Styrke økonomien i norsk landbruk.

Inntektsmulighetene for landbruket skal årlig ha en kronemessig utvikling som ligger høyere enn lønnsutviklingen ellers i samfunnet, for å tette inntektsgapet i forhold  til andre grupper.

Bedre tollvern nødvendig

Norges Bondelag kjemper for å styrke importvernet for landbruksvarer. Det er et langsiktig arbeid  som krever endringer i det globale handelssystemet og innen EØS. Vi må gjøre mer for å øke forståelsen for at denne styrkingen må skje, generelt i samfunnet og spesielt blant politikere og beslutningstakere.

Å øke prisene i det norske markedet nå, uten hensyn til begrensningene som ligger i dagens tollsatser, vil føre til at konkurransen fra importerte matvarer øker ytterligere. Da krymper markedet for norsk landbruk og en får mindre bruk av norsk jord. Dette vil merkes best i de deler av landet der konkurranseulempene er størst fra før av, på grunn av klima, arrondering og avstand til markedet.

Økt sjølforsyningsgrad

Programmet har en konkret målsetting om å øke den norske matproduksjonen, der så mye som mulig av både mat og fôr er henta fra areal i Norge. De går inn for å øke selvforsyningsgraden til minst 50 prosent i løpet av programperioden. Det er også foreslått at norsk landbruk skal redusere bruken av importert soya i all husdyrproduksjon innen utløpet av programperioden. I tillegg foreslår programkomiteen at bruken av soya fra land med regnskog bør avskaffes innen 2030.

Landbruk i hele landet.

Arbeidsdelinga i jordbruket eller kanaliseringspolitikken er hyppig nevnt i dokumentet. Det er også det temaet som det ser ut som det er flest endringsforslag til, så det er tydelig forskjellige meninger om hvor sterke virkemidler man skal ta i bruk for å gjennomføre dette i praksis. Programkomiteen foreslår også å starte en prosess med mål om å innføre tak og trappetrinnstilskudd i alle produksjoner.

Melkekvoter ikke omtalt

Det kanskje mest overraskende når en leser igjennom forslaget er at spørsmålet om melkekvoter ikke er omtalt.

På spørsmål om hvorfor ordet melkekvoter ikke er nevnt i dokumentet, sier Bodhild Fjelltveit at det spørsmålet har vært grundig behandlet i organisasjonen samtidig som programmet har blitt utarbeidet. Så saken er ikke lagt bort, men de har ikke fått innspill om å ta det med i det næringspolitiske programmet.

Du kan lese hele programforslaget her

Du kan følge det digitale årsmøtet her fra kl 10. 00. onsdag