Bjørn Gimming
Foto: Norges Bondelag

Bondelaget mener Klimakur 2030 vil rasere næringa

11. mai 2020

På ti år blir det 8.900 færre gårdsbruk og 300.000 færre beitedyr dersom kjøttforbruket blir redusert i trådd med Klimakur 2030-rapporten fra regjeringen.

Det er konklusjonen til Agri Analyse, skriver Dagbladet.

– For å si det forsiktig: Tiltaket vil få svært negative konsekvenser for norsk matproduksjon og selvforsyning, sier nestleder Bjørn Gimming i Norges Bondelag til avisen.

I Klimakur 2030 foreslås det flere tiltak for å redusere kvotepliktige utslipp med 50 prosent i 2030 sammenlignet med 2005.

Produksjonskutt

Planen inneholder også forslag om å kutte matsvinn og produksjonen av rødt kjøtt. I ett av scenarioene regjeringens faggruppe har lagt til grunn, vil det kunne føre til 5.000 tapte årsverk.

Bondelaget støtter seg derimot på en rapport fra Agri Analyse som konkluderer med at så mange som 8.900 bruk kan forsvinne.

Analysen peker videre på at kostholdstiltaket bryter med målsettingen som Stortinget har vedtatt, om et levedyktig landbruk i hele landet, skriver Dagbladet.

– Kunnskapsgrunnlaget og kostnaden ved å redusere landbruket i det store omfanget som er omtalt, er mangelfullt utredet. Landbrukets klimaplan viser at det er fullt mulig å oppnå betydelige klimagasskutt uten å redusere norsk matproduksjon. Når konsekvensene i tillegg er så dramatiske, kan det vanskelig brukes som et grunnlag for politiske beslutninger, sier Bjørn Gimming

– Når politikk skal fattes, er det avgjørende med et solid kunnskapsgrunnlag, det er ikke tilfellet her. I Landbrukets klimaplan er vi tydelig på at jordbrukets klimaforpliktelse skal nås gjennom løsninger som utvikler jordbruket, samtidig som klimaavtrykket blir redusert. Det er veien å gå for et mer klimavennlig landbruk, sier Gimming.

Naturviterne skeptiske

Til sammen har det kommet inn over 1.500 høringsinnspill til Klimakur 2030.

Ett av innspillene kommer fra fagforeningen for akademikere med naturfaglig bakgrunn, Naturviterne. Den er skeptisk til på å redusere kjøttforbruket og øke forbruket av fisk og plantebasert kost.

Klimakur-rapporten peker på at tiltaket vil redusere utslipp fra landbruket med 2,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter, men Naturviterne mener tiltaket får negative konsekvenser som lavere selvforsyningsgrad, svekket bosetning, mindre robust matproduksjon og gjengroing, skriver Nationen.

– Variert bruksstruktur, god dyrevelferd og lav bruk av antibiotika kjennetegner også norsk husdyrproduksjon, noe som gjør kjøttproduksjonen i Norge bærekraftig, skriver Naturviterne i høringssvaret.

(©NTB)