Foto: Norges Bondelag
Foto: Norges Bondelag

Bondelaget krever betydelig tetting av inntektsgapet

23. mars 2023

Representantskapet i Norges Bondelag har vært samlet i to dager for å bli enige om hovedprioriteringene i årets jordbruksoppgjør. Her er resolusjonen som ble vedtatt:

Fjern tvilen og gi landbruket framtidstro – inntektsløft nå!

Årets jordbruksforhandlinger må gi bøndene framtidstro gjennom kraftig inntektsvekst og politisk vilje til å satse på matproduksjon. Nå er det en avventende holdning i hele landbruket. Det kommende jordbruksoppgjøret må fjerne tvilen. Bondeyrket må bli mer attraktivt, både å gå inn i og stå i. Da kan vi opprettholde og videreutvikle matproduksjon og videreforedling i hele landet.

Representantskapet i Norges Bondelag har høye ambisjoner for jordbruksoppgjøret. Det må tette betydelig mer av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. Deretter krever vi at regjeringa raskt får på plass nytt tallgrunnlag for å beregne bondens inntekt og en plan for opptrapping av inntekt og selvforsyning. Dette må være på plass før budsjettnemnda for jordbruket starter sitt arbeid med tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret 2024. At dette mangler til årets oppgjør, er ikke til hinder for å redusere inntektsgapet betydelig allerede nå. Regjeringa må også vedta styrking av tollvernet i løpet av 2023.

Representantskapet prioriterer velferdsordninger høyt. Velferdsordningene må utvikles og styrkes vesentlig slik at den aktive bonden har et sikkerhetsnett og muligheten for fritid og et moderne familieliv. Det må være attraktivt både å bli bonde og å ha sin arbeidsplass i landbruket. Avløserordningen og tilgang på kompetent arbeidskraft er helt nødvendig, både for bondevelferd og dyrevelferd.

Løpende matproduksjon og en komplett verdikjede i hele Norge gir bosetting og beredskap for storsamfunnet. Det politiske målet om landbruk over hele landet krever virkemidler for å gi grunnlag for produksjon og en fungerende verdikjede for mat landet rundt. Det totale volumet i produksjonen er viktig for å opprettholde nødvendig infrastruktur som slakterier, meierier og fôrleveranser. Dette er kritisk for kjøtt- og melkeproduksjonen i hele landet, og spesielt for landbruket og foredlingsindustrien i Nord-Norge.

Forbrukerne ønsker trygg, norsk mat, og det er et mål at enda større andel av maten produseres på norske ressurser. Da må våre matvarer sikres konkurransekraft. Nå gjelder det spesielt å opprettholde markedet for et stabilt melkevolum, for fortsatt å ha landbruk over hele landet. I tillegg må de politiske virkemidlene ha innretning som gjør det lønnsomt å basere produksjonen på gårdens ressurser.  Melkeproduksjon må prioriteres i årets oppgjør med økt melkepris, økning i budsjettstøtte og kostnadsreduserende tiltak. For å ivareta den aktive melkeprodusenten og redusere kvotekostnadene, trengs det endringer i kvotesystemet.

Halvparten av melkeproduksjonsbruka i Norge har fremdeles båsfjøs. Mange har ikke mulighet til å finansiere ombygging til løsdrift Det er derfor helt nødvendig å styrke og målrette investeringsvirkemidlene for å gi dem mulighet å gjennomføre lønnsomme investeringer på sine gårdsbruk. Det må gis en sikkerhet for dem som skal ta steget over til løsdrift for alt storfe. Både storfe og småfe bruker grasareal og utmarksressurser som ikke kan nyttes på annet vis. Det bidrar til økt selvforsyning og bærekraftig produksjon. Økonomien i grasbaserte produksjoner må løftes med målrettede budsjettmidler. Gode veterinærtjenester og veterinærdekning over hele landet er et viktig bidrag til god dyrevelferd, og for å opprettholde spredt husdyrproduksjon.

For å ivareta en variert bruksstruktur tilpasset landskap og naturgitte forhold bør det vurderes ytterligere strukturgrep som kompenserer for skala-ulemper og utjevner inntektsmulighetene mellom små og store bruk. Særlig er det et behov for ytterligere strukturgrep innen korn- og annen planteproduksjon Grøntnæringa er den delen av norsk landbruk der sjølforsyningsgraden er lavest, og det er et mål å øke befolkningens inntak av grøntprodukter.  Årets oppgjør må derfor legge til rette for økt norsk grøntproduksjon.  På grunn av sterk importkonkurranse er lønnsomheten i produksjon av grøntråvarer til industri kritisk lav, og tiltak for fortsatt norsk produksjon til foredlingsindustrien er derfor viktig. Fraktordningene sikrer produksjon over hele landet og må styrkes.

Korn har en avgjørende rolle både i matberedskap og selvforsyning. Vi vil utvikle og opprettholde bærekraftig matproduksjon gjennom reduserte klimautslipp, utnytte ressursgrunnlaget, beitebruk, øke norskandelen i dyrefôret og økt norsk produksjon av korn og proteinvekster. Prisnedskrivingstilskudd er en stimulans til å omsette kornet, kraftfôret får en tilnærma lik pris i hele landet og kostnadene holdes nede i husdyrproduksjonene så de er konkurransedyktige.

Det må lønne seg å være en miljøvennlig og klimasmart bonde. En god innsats for klima og miljø krever forutsigbarhet, langsiktig tenking og god oppslutning om tiltakene. Klimatiltak og innføring av regionale miljøkrav krever kompensasjon av kostnadene og ulempene tiltakene medfører for matprodusenten.

Kilde: Norges Bondelag