Nesvik og Røe-Isaksen
Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Bekreftet: EFTA har inngått handelsavtale med MERCOSUR.

24. august 2019

Nærings- og handelsminister Torbjørn Røe Isaksen bekrefter at det er inngått en handelsavtale med MERCOSUR- landene.

Bollestad: Sensitive norske jordbruksprodukter er skjermet

– Regjeringen har ved inngåelse av avtalen lagt stor vekt på å ivareta norske landbruksinteresser, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. – Det har vi fått til. Avtalen er godt forankret i norsk landbrukspolitikk. Sensitive norske jordbruksproduksjoner er skjermet. Dette gjelder for eksempel de grasbaserte produksjonene (storfe, sau) der det ikke er etablert nye kvoter for import av hverken meierivarer eller kjøttvarer. Dette er noe næringsorganisasjonene har vært veldig opptatt av, sier Bollestad.

Norge har i hovedsak gitt Mercosur importkvoter og tollettelser på landbruksvarer der vi har import allerede i dag, og der importen ikke går på bekostning av norsk produksjon. Dette gjelder f.eks. mais (10.000 tonn) og melasse (9 500 tonn) til kraftfôrindustrien. Det er videre gitt en importkvote for epler på 3 400 tonn i perioden 1. mai – 15. mai, dvs. utenfor norsk sesong. Det er videre gitt noen mindre kvoter på bearbeidede poteter, eplejuice til konservesindustrien, honning og hester.

Markedsadgang til Norge på kjøtt
Som en stor eksportør har Mercosur vært opptatt av markedsadgang til Norge på kjøtt. Norge har i dag importkvoter i WTO for storfekjøtt, sau, svin og kylling. Mercosur har fått redusert sin tollsats innenfor disse kvotene og får således en fordel overfor andre eksportørland. Kvantumet på WTO-kvotene er uendret. Norge har videre en importkvote på 500 tonn storfekjøtt fra u-land (GSP). Denne kvoten brukes i dag av Mercosur (Uruguay). Kvoten blir ved avtalens ikrafttredelse omgjort til en kvote forbeholdt Mercosur – med uendret kvantum.  For kylling er det gitt importkvoter på 200 tonn hel kylling (fersk/frossen) og 100 tonn bearbeidede kyllingprodukter.

For bearbeidede jordbruksvarer har Norge gitt Mercosur de samme tollreduksjoner som er gitt til EU og i andre frihandelsavtaler.

Tollsatsene inn til Norge er videre redusert for tropiske frukter og grønnsaker, som ikke er vurdert å være i konkurranse med norsk produksjon, men som vil kunne medføre rimeligere import.

Norge har begrenset eksport av jordbruksvarer til Mercosur. Produkter som vil få bedre markedsadgang som følge av avtalen er bl.a. storfesæd, levende svin, oster, bearbeidede produkter, vann, øl, akevitt, kosttilskudd og huder og skinn.

Alvorlig sier Bondelaget

– Uansett størrelsen på innrømmelser til Mercosur, er det svært alvorlig å inngå en avtale om matimport fra disse landene. Det norske landbruket er sårbart for import, ikke bare på kjøtt. Selv små kvantum kan få stor betydning for det norske markedet som allerede er presset, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Bondelaget hadde nylig et møte med politisk ledelse i Næringsdepartementet og Landbruksdepartementet, som i etterkant av møtet uttrykte forståelse for bekymringene.

– Vi er sterkt bekymret over konsekvensene for norsk landbruk. Norge har allerede gitt store innrømmelser til EU gjennom art.19-forhandlinger. Vi oppfattet at vi fikk støtte, men var ikke trygg på resultatet. Uten at detaljene i avtalen er kjent, var det en berettiget frykt, sier Bartnes.

Vil føre til karbonlekkasje

FN-tall viser at utslippene fra storfe i Norge i gjennomsnitt er lavere enn i Mercosur-landene. Norges Bondelag og Norsk Småbrukarlag har nylig inngått en avtale med staten om å redusere klimagassutslippene fra jordbruket.

– Da blir det helt feil om regjeringen samtidig forhandle bort norsk kjøttproduksjon over bordet, til land som har høyere klimaavtrykk per kilo kjøtt enn oss, understreker Lars Petter Bartnes.

Se Norsk Landbrukssamvirke sin kommentar til avtalen her

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet står det følgende:
-Regjeringen ser alvorlig på situasjonen i Amazonas og den senere tids utvikling. Avtalen inneholder et omfattende kapittel om handel og bærekraftig utvikling som støtter opp under våre internasjonale avtaler når det gjelder miljø, klima og arbeidstakerrettigheter.

Kapitlet har vært høyt prioritert av Norge. For først gang har vi også fått med en bestemmelse om handel og bærekraftig landbruk. Avtalen inneholder også en gjensidig forpliktelse om å gjennomføre Paris-avtalens klimamål.

-Avtalen ivaretar også hensynet til norsk jordbruk ved at det i liten grad er gitt tollreduksjoner og økte kvoter til Mercosur for sensitive norske jordbruksvarer.

– Et viktig tema har vært bærekraftig skogforvaltning, hvor partene blant annet forplikter seg til å bekjempe ulovlig hogst og ivareta urfolks rettigheter. Det støtter opp om det norske ønsket om en bærekraftig forvaltning av blant annet Amazonas, sier Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

Etter 10 forhandlingsrunder har EFTA og Mercosur blitt enige om et forhandlingsresultat. Det gjenstår kun enkelte mindre spørsmål som vil bli løst i nær fremtid. Avtaleutkastet skal gjennomgås teknisk og juridisk, signeres, og deretter bli forelagt Stortinget for ratifikasjon.

MERCOSUR består av Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay.
EFTA består av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein.

Kilder: NTB, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nationen