Anne Marit Panengstuen
Foto: Nortura

Bedre resultat for Nortura

19. oktober 2021

Både Norturas omsetning og lønnsomhet styrker seg i andre tertial (mai-august). På grunn av salget av IT-selskapet Matiq styrker EBITDA-resultatet seg ekstraordinært, men selv uten denne gevinsten bedres lønnsomheten med 11 prosent mot fjoråret. Omsetningen vokser over åtte prosent i andre tertial.

Resultat før skatt, rentekostnader og avskrivninger (EBITDA) endte på 568 millioner kroner, mot 344 millioner kroner året før. Dette resultatet er imidlertid preget av engangseffekter, blant annet salget av Matiq. Uten disse effektene styrker EBITDA resultatet seg likevel 11 prosent og ender på 391 millioner kroner, mot 352 millioner kroner året før. Fortsatt høye volumer i dagligvaresektoren, samtidig med at HoReCa-segmentet er på vei tilbake etter Covid-19 tiltak, gir en omsetning i tertialet på 8,6 milliarder kroner.

Samlet for årets to første tertialer (januar-august) ender omsetningen på 16,6 milliarder kroner, opp 8,1 prosent sammenliknet med 2020.

 Resultatet etter andre tertial er en god sekundering i arbeidet med å bygge et nytt Nortura som skal bidra til økte bondeinntekter og styrket konkurransekraft. Nortura står i en krevende omstilling og jeg er stolt av våre medarbeidere som har lykkes i å styrke lønnsomheten og produksjonen til tross for omfattende smitteverntiltak og råvaremangel, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Høy etterspørsel etter norsk egg og kjøtt

I andre tertial har man sett lettelser i koronarestriksjonene, likevel har grensehandelen holdt seg lav og de fleste nordmenn har feriert innenlands. Det har ført til høy etterspørsel av Norturas produkter. Det er spesielt omsetningen i kategoriene kylling, egg og biffer som øker.

Covid-situasjonen med stengte grenser har vist konsekvensene av tapt marked for den norske bonden og norsk matvareindustri som følge av grensehandel og handelslekkasje. Etterspørselen etter norsk råvare var fortsatt høyere enn tilbudet i andre tertial. Fordi Gilde- og Priorproduktene kun inneholder norske råvarer, har råvaremangelen ført til at det ikke vært mulig å produsere nok Gilde- og Priorprodukter i tertialet.

På tross av råvareutfordringene kan både Gilde og Prior vise til et godt salg av grillprodukter gjennom sommeren.

I takt med tiltakslettelsene i samfunnet har Nortura sett en forskyvning av salget fra dagligvaremarkedet til HoReCa segmentet i andre tertial. Det er spesielt etterspørsel fra restauranter og hoteller som har vært høy.

Kostnadsnivået for perioden øker noe i perioden på grunn av høye energipriser og redusert arbeidsgiveravgift i fjor, men justert for dette er kostnadsutviklingen stabil. Bedret drift- og kapasitetsutnyttelse på fabrikkene har samtidig bidratt positivt på kostnadssiden.

Utdrag fra tertialrapporten

Norturas markedsandeler i tilførselsmarkedet for firbente faller mot fjoråret (-0,4 %-poeng) målt pr. juli. For gris er det en økning i markedsandeler på 0,5 %-poeng, for storfe er markedsandelen redusert med 0,7 %-poeng. Hovedforklaring er redusert ku-slakting pga. covid-19, da Nortura har en større andel ku-slakt enn konkurrentene.

Fjørfe har ikke markedsreguleringsordning og Norturas andel i tilførselsmarkedet er derfor basert på selskapets posisjon i sluttmarkedet. For kylling har
markedsandelen gått ned 0,5 %-poeng de siste 12 måneder, mens den er uendret for kalkun.

Markedsandelen for egg er økt med 0,8 %-poeng de siste 12 måneder.

Slaktekvantum for firbente dyr har en økning på 2 443 tonn (+4,6) i andre tertial 2021 målt mot samme periode i fjor. Fjørfe har en økning på 1 781 tonn (+11,7%).

2. tertial:

Storfe: + 1 254 tonn (+ 6,1 %)
Gris: + 1 168 tonn (+ 3,9 %)
Småfe: + 20 tonn (+ 1,1 %)
Fjørfe: + 1 781tonn (+,11,7 %)
Innveid mengde egg er økt med 736 tonn (+4,3 %) i andre tertial 2021 målt mot samme periode i fjor

Salg av merkevarer til dagligvaremarkedet (Gilde, Prior, m.fl.) går ned med -1 458 tonn (-3,9 %) i andre tertial målt mot fjoråret. Totalt sluttmarkedssalg, som inkluderer produksjon av dagligvarekjedenes egne varemerker, salg til storkjøkken-, kiosk-, bensinstasjon- og servicehandelmarkedet og Nortura-varer gjennom datterselskapet Norfersk, er 731 tonn (+1,4 %) høyere enn samme periode i fjor.

Konsernets samlede markedsandel (verdi) i dagligvaremarkedet (merkevarer, EMV-produksjon og Norfersk) faller mot fjoråret med 0,1 %-poeng til 42,9%. (kilde: AC Nielsen og egne beregninger).

Kilde: Pressemelding fra Nortura