Dale, Bartnes og Furuberg
Foto: Leonid Rødstein

Både Bondelaget og Småbrukarlaget undertegner jordbruksavtale

16. mai 2018

Da er det klart, det blir undertegnet en jordbruksavtale mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde-og Småbrukarlag og Staten. Partene i jordbruksoppgjøret kom til enighet onsdag kveld. Rammen for avtalen er 1100 millioner kroner, hvorav 770 millioner i budsjettstøtte. Dette skal kunne gi mulighet for en inntektsvekst på 11 700 kr. pr. årsverk, forutsatt at markedsbalansen bedres med 250 millioner kroner. Avtalen vil bli presentert på en pressekonferanse klokken 20. Du kan se den her

Alle detaljer om avtalen finner du her
Her kan du lese mer hos Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Her kan du lese sluttprotokollen, og fordelingsskjemaet

Generelt
Bunnfradraget blir uendret på 6000 kr
Kulturlandskapstilskuddet økes med 7 kr dekar for alt areal.
Arealtilskuddet for korn i sone 1-4 blir på 33 kroner  pr.dekar.
Prisnedskrivingstilskuddet på korn blir 3,7 øre
Økning i kraftfôrprisen er anslått til 3 øre som følge av avtalen.

Melk

Et nytt strukturtilskudd til bønder med maksimal sats på 32 200 kroner for 23 melkekyr, som trappes ned til 50 melkekyr. Alle med med 6 kyr eller mer får 1400 kr pr ku opp til 23 kyr, som utløser maksimal sats på 32 200 kr. Trappes ned til 0 på 50 kyr.
Alle som produserer melk på seter i 6 uker skal få 50 000 kr gjennom RMP.
Melkeprisen økes med 3 øre pr liter.
Husdyrtilskuddet endres stort sett i tråd med statens tilbud.
1- 14 kyr: 4168 kr/ku
15-30 kyr: 2562 kr/ku
31-50 kyr: 1100 kr/ku
51 + kyr:   770 kr/ku
Driftstilskudd
øker med 5000 kr i sone 5-7.
øker med 15 000 kr for geitemelkprodusenter.
Distriktstilskudd:
Sone C,D og E + 6 øre pr liter
Sone F-J + 2 øre pr liter

Sau
Kvalitetstilskuddet for lam reduseres med 50 kr. til 450 kr. pr. lam.
Uendret husdyrtilskudd
Utmarksbeitetilskuddet økes med 10 kr. pr. dyr.
Det vil ikke bli gitt investeringstilskudd til sauefjøs i 2019.

 Storfe
Økning i driftstilskuddet på 400 kr pr ammeku i sone 5- 7, maks driftstilskudd 161 280 kr pr foretak
Sone 1-4 ingen endringer.
Husdyrtilskudd:
Reduksjon på 10 kr. pr ammeku over 5o dyr.
Reduksjon på 10 kr/dyr for andre storfe.
Beitetilskudd:  Økning på 20 kr/dyr
Utmarksbeitetilskudd: Økning på 50 kr/dyr
Distriktstilskudd kjøtt:
Sone 2 + 30 øre til 5,25 kr/kg
Sone 3 + 30 øre til 8,05 kr/kg
Sone 4 + 10 øre til 11,80 kr/kg
Sone 5 + 10 øre til 12,40 kr/kg

Arealtilskudd grovfôr
Sone 1 og 2:  0 kr.
Sone 3:           85 kr/dek. uendret
Sone 4:          105 kr/dek. uendret
Sone 5A:       268 kr/dek + 28 kr
Sone 5B: Vestlandet: 303 kr/dek. + 63 kr
Sone 6;            303kr/dek. + 33 kr
Sone 7:            349 kr/dek +33 kr

Korn
Matkorn økes med 10 øre pr. kg.
Fôrkorn økes med 8 øre pr. kg
Arealtilskuddet økes med 33 kr/ dek i sone 1-4.

Grønt
Relativt stor økning i både areal og distriktstilskudd
Se detaljene her under grønt i jordbruksavtalen

Gris
Uendret

Fjørfe
Uendret

Markedsbalansering
Hjemmel for samordnet opptreden
Det følger av primærnæringsunntaket til konkurranseloven at primærprodusenter eller
deres organisasjoner kan opptre samordnet dersom det er i samsvar med lover/forskrifter
eller jordbruksavtale. Det legges til grunn at Omsetningsrådet kan sikre tilstrekkelig
hjemmelsgrunnlag for slik samordnet opptreden på de områdene som ligger innenfor
rådets myndighet. Forutsatt at markedsregulator er gitt slik hjemmel, kan primærprodusentene
og deres organisasjoner komme med tilsvarende oppfordring. Det legges til
grunn at følgende hjemmel inntas i Jordbruksavtalen kap. 5: “Norges Bondelag og Norsk
Bonde- og Småbrukarlag, kan, dersom markedsregulator har oppfordret produsentene til å
gjennomføre produksjonsregulerende tiltak, oppfordre produsentene til å følge
markedsregulators råd.”
Markedssituasjonen for svin
Det vises til beskrivelsen av utfordringene i svinenæringa og markedet for svin i
jordbrukets krav og i statens tilbud. Partene viser til at omfanget av engangspurker har økt
over tid, at denne produksjonsformen bidrar til at tilførselen av smågris øker og i tillegg at
produksjonsformen kan sies å ha dyreetiske utfordringer.
Partene er enige om at det er behov for å iverksette tiltak som kan bidra til å håndtere den
utfordrende markedssituasjonen. Det må derfor utredes aktuelle tiltak, herunder
innstramminger i husdyrkonsesjonsregelverket, blant annet for å håndtere veksten i
engangspurkeproduksjon. Punkter som skal utredes:
– Regulering av smågrisproduksjon basert på antall avlspurker (innsatte avlspurker og
slakta/omsatte purker). Det skal gjøres særskilte vurderinger for foredlings- og
formeringsbesetninger.
– Etablering av register for livdyromsetning av purker, inkl. spørsmålet om
rapporteringsplikt og hjemmelsgrunnlag.
– WTO-legalitet knyttet til mulige utkjøpsordninger av svineprodusenter.
– Utforming av overgangsordninger.
Landbruksdirektoratet gis i oppgave å gjennomføre utredningen innen 1.9.2018. Det
oppnevnes en referansegruppe bestående av avtalepartene. Landbruks- og matdepartementet
vil sende eventuelle forslag til endringer på ordinær høring. Det legges til grunn at
aktuelle endringer i forskrifter og overgangsordninger kan tre i kraft fra 1.1.2019. Disse
forutsetningene inngår som premiss for årets jordbruksavtale.

Velferdsordninger
Økning i maksimalt avløsertilskudd pr. foretak med 4500 kr til 78 700kr
Maksimalsatsen for avløsning ved sykdom økes med 150 kr. pr. dag.

Bondelaget har lagt ut et regneark der du kan regne på eget bruk her