Ammekyr som mangler fôr
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Avlingstap på 5 milliarder kroner, og avlingsskadeerstatning på 1,5 milliard?

4. august 2018

Landbruk24 har prøvd å foreta en beregning av tap som følge av tørken i Sør- Norge (Østlandet, Sørlandet og Vestlandet unntatt Møre og Romsdal). Hvis en tar utgangspunkt i gjennomsnittlig 50 prosent avlingsreduksjon både på korn og gras kan det bli snakk om 1,5 milliarder i avlingsskadeerstaning for bøndene som er rammet.  Det samlede avlingstapet sammenlignet med et normalår kan bli på 5 milliarder kroner. 

Hvis jordbruket får gjennomslag får sine krav til regjeringen kan erstatningsbeløpet øke med omlag en milliard, om en tar hensyn til at de krever erstatning også for innmarksbeite og  hevet maksimalbeløpet for erstatning pr gård. I tillegg kommer kravet om tilskudd til transport av grovfôr og halm, som er umulig å tallfeste.
Sammenlignet med et normalår kan det mangle over en milliard fôrenheter grovfôr. Det tilsvarer  ca 6,5 millioner vanlige rundballler av gras.

Det må understrekes at dette er enkle beregninger med svært mange usikkerhetsmomenter, men anslaget som kom tidligere i uka på en halv milliard i erstatning er sannsynligvis alt for lavt. Siste prognose fra Norsk Landbruksrådgiving tyder på at det blir under 50 prosent grovfôr avling i Sør- Norge. Landbruksdirektoratet har laget en prognose basert på rapportering fra Fylkesmennenene

Forutsetninger
50 prosent reduksjon i avling av korn og gras.
Arealet er fjorårets tall fra søknad om produksjonstillegg i de aktuelle fylker.
Har ikke trukket fra innmarksbeite fra grovfôrarealet.
Avlingsskader i Midt- Norge og Nord- Norge er ikke beregnet.
Avlingsskader for frukt, grønt, bær og honning er ikke beregnet.
Ikke tatt hensyn til avkorting på 750 000 kr pr foretak
Verdi på avling er satt til 2,50 kr/kg korn og 3,85 krFEm grovfôr
Har satt sparte høstekostnader på grovfôr til 75 øre pr. FEm.

Korn: 2 475 808 dekar
Gjennomsnittsavling 5 beste av siste 6 år: 470 kg/dek
Egenandel 30 %: 141 kg/dek
Avling i år: 235 kg/dek
Avling som skal erstattes: 94 kg/dek x 2,50 kr kg = 235 kr/dekar
Anslått erstatning 235 kr/dek x 2 475 808= 581 814 880 kr.
Tap sammenlignet med et normalår: 1 454 537 200

 

Grovfôr: 4 098 397 dekar
Normalavling: 560 FEm
Egenandel: 168 FEm
Årets avling: 280 FEm
Avling som skal erstattes: 112 FEm x 3,85 = 431 kr/dek.
Sparte høstekostnader: 210 kr/ dek
Anslått erstatning: 221 kr/dek x  4 098 397 = 905 745 737 kr
Tap sammenlignet med et normalår: 3 557 408 596

Jordbrukets krav om 50 prosent økt erstatning for grovfôr kan utgjøre
883 614 393 kr