Rundballpressing
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Arbeidsmengden i jordbruket større enn antatt.

14. mars 2019

I dag ble det lagt fram statistikk fra SSB som viser at arbeidsforbruket i jordbruket er høyere enn det som er lagt til grunn i de siste års jordbruksforhandlinger. I de siste jordbruksavtalene har man lagt til grunn en nedgang i antall årsverk på 2 prosent pr år, de siste tallene fra SSB viser at nedgangen bare har vært på 0,9 prosent. Denne forskjellen kan utgjøre omlag 150 millioner i økt ramme i årets jordbruksoppgjør.

I følge tallene som ble lagt fram i dag ble det i 2017 utført 46 200 årsverk i jord og hagebruk, mens det i jordbruksavtalen for 2017 ble lagt til grunn 44 100 årsverk. Fra 2013 til 2017 er arbeidsforbruket redusert med bare 3,4 % mens det i jordbruksavtalene er lagt til grunn en reduksjon på 8,3 prosent. I praksis har jordbruksoppgjørene i årene fra 2013 til 2017  lagt til grunn en effektivisering på 2 prosent pr år, mens tallene fra SSB viser at denne effektiviseringen  har vært på under 1 prosent.

Anders Huus i Norges Bondelag, som sitter i Budsjettnemnda som utarbeider grunnlaget for jordbruksforhandlingene sier til Landbruk24 at det er tradisjon for å bruke tallene fra SSB når de beregner arbeidsforbruket, men dette blir diskutert på møtene i nemnda framover.  -I siste jordbruksoppgjør la en til grunn en endring i arbeidsforbruket på 2,0 %.  Tallene fra SSB viser nå at det har vært en årlig nedgang i arbeidsforbruket på i underkant av 0,9 %  fra 2013-2017.  Legger en til grunn en nedgang i arbeidsforbruket i 2020 på 0,9% (og ikke 2,0 %) og bruker samme nivå på vederlaget til arbeid og egenkapital som i fjorårets ramme (14309 mill. kr), utgjør det ca 150-160 mill. kr i økt rammebehov, sier Anders Huus.

Hvis man ser på utviklingen i de enkelte produksjoner, er det tydelig at melkeroboten har redusert arbeidsmengden i melkeproduksjon. Ellers har økt produksjon av sau og storfekjøtt medført økt arbeidsinnsats.

Alle tall er i 1 000 timer

Produksjonsform                 2013      2017

Korn og oljevekstar          5 092      5 186

Øvrige jordbruksvekstar 4 441        3 362

Hagebruksvekstar             7 462       7 205

Storfe – mjølkeprod.        27 754     23 918

Storfe – kjøttproduksjon  7 683        8 578

Storfe – melk/kjøtt             4 578        4 094

Sau                                    14 245       16 080

Svin og fjørfe                     6 532        6 326

Øvrige driftsformer       10 358      10 412

Alle driftsformer           88 145      85 161

Saken oppdateres