– Regjeringen har i denne saken lagt stor vekt på å følge rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. Ut fra hensynet om å forvalte bestanden i tråd med bestandsmålet, er rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling av ulverevirene Hornmoen, Bograngen og Rømskog opprettholdt. I tillegg åpner vi for felling av gjenværende dyr i Slettåsreviret. Dette vedtaket er med på å bringe bestanden til et nivå som samsvarer med Stortingets bestandsmål, og det er i tråd med handlingsrommet som naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen gir, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Perioden for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er fra 1. januar til og med 15. februar.

– Gjennom vedtaket om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen viser regjeringen at vi følger opp Hurdalsplattformen. Denne regjeringen ønsker en mer restriktiv rovviltpolitikk enn den som ble ført av Solberg-regjeringen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch, som er tilfreds med at det nå er fattet  vedtak om tillatelse til lisensfelling i fire ulverevir. 

 – Ulvebestanden har gjennom flere år ligget over det bestandsmålet Stortinget har fastsatt. Vi ønsker å forvalte i tråd med de bestandsmålene Stortinget har vedtatt. Det er viktig for tilliten til forvaltningen og for folk som opplever de belastningene det kan gi å ha ulv i nærområdet, sier  landbruks- og matminister Sandra Borch.  

– For beitenæringen og lokalsamfunn er dette vedtaket svært viktig, og det signaliserer at regjeringen ønsker å følge opp den to-delte målsetningen hvor også beitedyr hensyntas i større grad enn det Solberg-regjeringen la opp til, avslutter Borch.

Kilde: Pressemelding fra Klima og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet