Trine Skei Grande
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Venstre krever kutt i klimautslipp fra primærnæringene

9. desember 2018

– Det tar også tid før vi får bygd opp biodrivstoffproduksjonen i Norge som gjør at vi både kan gjøre noe med tungtransport og flytrafikk, konstaterer hun.

Dette er kravene som berører landbruk.

Øke det norske 2030-målet til minst 55 prosent kutt innenlands, for å nå målet om at Norge skal være et nullutslippssamfunn i god tid før 2050.

Gjennomgående CO2-avgift på 1.000 kroner per tonn.

Lage en nasjonal plan for omstilling av lokalsamfunn og yrkesgrupper som kommer dårlig ut av det grønne skiftet og bidra til at de skal lykkes med omstillingen.

Utrede en avgift som legges på forbruk med stort miljøavtrykk, som motsvares av andre avgiftskutt

Øke bestandsmålene for de store rovdyrene.

Verne 10 % av alle naturtyper og 7 % av naturverdiene

Følge opp naturmangfoldsmeldingen

Flytte planavdelingen tilbake til klima- og miljødepartementet

Fjerne arbeidsgiveravgiften for småbedrifter i oppstartfasen, og innføre et nærings-/bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende etter modell fra minstefradraget for lønnsmottakere.

Styrke gründeres sosiale rettigheter, og gradvis likestille selvstendig næringsdrivendes sykelønnsvilkår med vanlig ansatte

Kilde: NTB og Venstre