ScreenShot_16.06.2022_13_03_12

Utsetter spørsmålet om endring av sonegrenser til 2024.

16. juni 2022

Rogaland Bondelag og Agder Bondelag fremmet i dag en sak om sonegrenser i årsmøtet i Norges Bondelag, de ønsket at Bondelaget skulle starte et arbeid med en gjennomgang av sonegrensene i norsk jordbruk. Flertallet i årsmøtet vedtok at saken ikke behandles før i 2024.

Sonegrenser er en betent sak i norsk jordbruk, og det kom fram at det var svært ulike oppfatninger om dette var noe som skulle prioriteres av Bondelaget. Etter at Innlandet Bondelag fremmet et endringsforslag om at saken skulle tas opp i jordbruksoppgjøret allerede i 2023, sa Anders Felde, leder i Vestland Bondelag. -Vi må først utrede om vi skal åpne døra til helvete. 

Det hele endte med at Representantskapets innstilling ble vedtatt.

Her er vedtaket

Like inntektsmuligheter uavhengig av produksjoner, størrelse eller hvor gården ligger er sentrale mål i norsk landbrukspolitikk og viktig for å sikre et landbruk i hele landet. Utjevning gjennom mange ulike ordninger er et sentralt prinsipp i norsk landbruk, og viktig for politikkens legitimitet og støtten til norsk landbruk. Sonegrenser for tilskuddsordningene er et viktig grunnlag i den distriktsvise utjevningen, og av rent distriktspolitiske hensyn.

Å innføre nye prinsipp for soneinndeling vil være en krevende prosess, fordi det kan føre til omfordeling av økonomiske ressurser, samt økte krav til drift, dokumentasjon og sterkere styring. Dette vil kreve grundig utredning, god organisasjonsmessig forankring og politisk vilje. Nytt næringspolitisk program skal vedtas i 2024. Saken tas inn i arbeidet med nytt program, med oppstart sommeren 2023.

Det bør innhentes et oppdatert kunnskapsgrunnlag om geografisk utjevning i tilskuddsordningene og for tilgangen nasjonalt på digitale kart og data på gårdsnivå. Dette arbeidet må startes opp før arbeidet med næringspolitisk program. Forarbeidet vil gi grunnlag for en vurdering av om det er hensiktsmessig å starte en prosess for å finne en riktigere soneinndeling, gjøre endringer i prinsippene for soneinndelinger og hvor finmasket et eventuelt nytt system bør være. Det må også tas med en vurdering av konsekvensene for de som får lavere tilskudd med en endret ordning.