Byggåker
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Trøndelag fylkeskommune vil bygge travbane på matjord.

26. september 2018

Fylkesutvalget i Trøndelag gikk i går inn for planen om å anlegge travbane på dyrket mark på Leistad i Malvik. Vedtaket ble gjort med 9 (Ap, H og Frp) mot 6 (Sp,Sv, Krf, V og Mdg) stemmer. Det skriver Bladet.

Flertallsvedtaket har følgende ordlyd:
Trøndelag fylkeskommune mener det er uheldig at realisering av planen bidrar til nedbygging av store arealer med fulldyrka og dyrkbar jord. Store samferdselsprosjekt og næringsarealer som det av transportmessige årsaker er fordelaktig plasseres som foreslått, utgjør de største arealene. I en avveiing av samfunnsinteressene vurderer fylkeskommunen tiltakene som foreslås i arealdelen som positive totalt sett. Det er stilt krav om erstatningsarealer for dyrka jord som berøres av nye næringsarealer og travparken. Vi forutsetter at dette følges opp med egne utredninger og vurderinger av hva som er egnet til nydyrking eller jordflytting.»

Mindretallet foreslo følgende vedtak:
“Trøndelag Fylkeskommune mener det er uheldig at realisering av planen bidrar til nedbygging av store areal med fulldyrka og dyrkbar jord. Alternativ lokalisering av travbane i Malvik som ikke berører dyrkajord er ikke utredet. Trøndelag Fylkeskommune ber derfor
Malvik Kommune å finne alternativ lokalisering av travbane som ikke berører dyrkajord.”

– Vi er i ferd med å vedta nedbygging av like mye matjord som det nasjonale taket for hvor mye matjord som kan bygges ned i hele landet, sa Tommy Reinås i debatten og pekte på at fylkesutvalget allerede hadde vedtatt nedbygging av 1.200 dekar matjord knyttet til utbygging av E6. Det er ikke god nok jordvernpolitikk å si at vi skal flytte jord. Flytting av jord vil gjøre at grunneierne ikke kan opprettholde muligheten til fortsatt å drive eget gårdsbruk, mente Reinås.

– Jeg kan være enig i argumentasjonen mot jordflytting der det gir dårligere produksjon. Men erfaringene fra Orkdal viser det motsatte. Det er avgjørende at det finnens gode løsninger ved flytting av jord, sa Jan Inge Kaspersen far Arbeiderpartiet, som mente at fylkesutvalgets vedtak i høringsuttalelsen ikke nødvendigvis var et klarsignal til etablering av travbane på Leistad.

Kilde. Bladet og Trøndelag Fylkeskommune