Kyr i løsdrift.
Foto: Tine Mediebank

TINE åpner for at 75 prosent av årsresultatet kan gå til etterbetaling

7. oktober 2020

Styret i TINE har vedtatt å øke fleksibiliteten i etterbetalingspolitikken til eierne, og åpner for å øke årlig etterbetaling til mellom 50-75 prosent av det årlige overskuddet når forholdene tilsier det. Siden 2011 har føringene vært at etterbetalingen fra TINE skal ligge mellom 50 til 65 prosent av overskuddet.

Tar grep for å lette overgangen til løsdrift

—Vi har mulighet til å betale ut en større del av overskuddet, uten å svekke TINEs solide ryggrad og uten å miste muligheten til å gjøre nødvendige investeringer i tiden som kommer, sier styreleder Marit Haugen og legger til:
–Om lag 35 prosent av melka vår kommer fra gårder med båsfjøs i dag. Dette er melk vi trenger, og eiere vi ønsker å ha oss med også inn i fremtida. Derfor gjør vi et grep som dette for å lette den kommende overgangen til løsdrift, og ellers investeringer på gårder og i lokalmiljøer over hele landet.
Styret har derfor vedtatt å utvide handlingsrommet til inntil 75 prosent av overskuddet. For at dette handlingsrommet kan brukes, må kravet om en egenkapital på minimum 45 prosent være innfridd.

–Det er viktig å understreke at verdiene må skapes før de kan deles ut, sier Haugen. 

Etterbetaling vurderes konkret fra år til år

De siste tre årene har etterbetalinga ligget i den øvre delen av intervallet for etterbetaling, med 63,6 prosent i snitt. I samme periode viser også tallene at egenkapitalen ligger over 45 prosent.

Dette er et økt handlingsrom som forutsetter at TINE leverer fortsatt gode resultater og dekker det behovet vi har for investeringer fremover. Selve nivået på etterbetalingen vil vurderes årlig av styret og vurderes nøye opp mot finansiell posisjon og TINES fremtidsutsikter, sier Kristin Muri Møller, konserndirektør finans i TINE.

 

Kilde: Tines Medlemssider