Illustrasjonsfoto: F.Meyer
Illustrasjonsfoto: F.Meyer

TINE anbefaler økt forholdstall

1. juni 2023

En lavere produksjon kombinert med en noe økning i etterspørselen etter melk gjør at Norsk melkeråvare anbefaler å øke forholdstallet for disponible kvoter på kumelk. – Vi avventer ferske prognosetall før vi anbefaler et konkret forholdstall for 2023, sier Eivind Kjuus, direktør for Norsk melkeråvare.

Dagens forholdstall for ku- og geitemelk ble fastsatt til 0,95 etter kvotedrøftingen i fjor vinter. Det er Landbruks- og matdepartementet som fastsetter melkekvotene.

Lav kvotefylling og behov for buffer

Et forholdstall på 0,95 for kumelk for 2023 ble vurdert ut ifra en forventet produksjon på om lag 1400 millioner liter melk.

– Leveransene av kumelk så langt i år viser en lavere kvotefylling enn det som ble lagt til grunn i kvotedrøftingen i fjor vinter. Samtidig ser vi en liten økning i etterspørselen fra meieriene. For å sikre en tilstrekkelig “buffer” framover, kommer vi til å anbefale en økning i forholdstallet for kumelk, sier Eivind Kjuus.

Det endelige forholdstallet blir anbefalt overfor Landbruks- og Matdepartementet så fort oppdaterte prognoser ligger til grunn.

– Vi ønsker å gi melkeprodusentene god tid til å utnytte økte kvoter, derfor er det rett å gå ut med informasjonen nå. Vi har som mål å kommunisere et forholdstall så tidlig som mulig i løpet av juni, sier Kjuus.

Anbefaler å holde omsetningsavgifta uendret

Omsetningsavgiften er sammen med overproduksjonsavgift med på å dekke kostnadene med å regulere melkemarkedet.

– Det er ofte usikkerhet knyttet til reguleringskostnadene, men vi mener omsetningsfondet vil være tilstrekkelig finansiert i 2023. Derfor anbefaler vi å holde omsetningsavgifta uendret på 7 øre/l, sier Kjuus.    

Omsetningsrådet forvalter midlene etter råd fra TINE som markedsregulator. Norsk melkeråvare administrerer markedsreguleringen.

Kilde: TINE Medlem