Ku med kalv
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

TINE anbefaler å øke målprisen på melk med 7-8 øre

19. mars 2021

Økt målpris på 7-8 øre, økt investeringsstøtte og bedre samsvar mellom den som produserer og eier kvote, er blant hovedpunktene i årets uttalelse til jordbruksforhandlingene.

TINE foreslår en økt målpris for melk på 7-8 hvorav 5 øre/l, er en kompensasjon for økt fettinnhold i melka og resterende 2-3 øre forutsetter at kostnadene i PU reduseres.

«Vi er selvsagt bekymret for konkurransekraft og framtidige volumer, men ser at bonden leverer stadig mer verdifull melk og dette mener vi bør belønnes», sier styreleder Marit Haugen.

Andre prioriteringer

I uttalelsen tar TINE opp en rekke andre punkt og peker blant annet på:

-TINE mener en må være svært varsom med tiltak som øker kostnadene i norsk melkeproduksjon og svekker økonomien for norske melkeprodusenter.

-Det er fortsatt et stort behov for nyinvesteringer i melkeproduksjonen. Investeringsordningene må derfor opprettholdes og styrkes.

-Det bør arbeides for stadig større samsvar mellom det å eie kvote og å produsere melk.

-En klimavennlig melkeproduksjon må baseres på norske fôrressurser. Jordbruksoppgjøret må stimulere til produksjon av og bruk av grovfôr.

-Geiteholdet må prioriteres i årets oppgjør gjennom budsjettvirkemidler.

Importvekst begrenser målprisen

Importen av meieriprodukter fortsetter å øke raskt. Hovedtyngden av importen skjer nå til full toll, og er ikke regulert gjennom kvoter. Importen legger et stort press på volum og pris i det norske markedet. I praksis er det nå importveksten og det svake tollvernet som legger begrensninger for pris i det norske markedet. 

«Vi er særlig bekymret for at importen fortsetter å vokse i en periode med rekordsvak krone», sier Haugen. For å sikre framtida for norsk melkeproduksjon er vi helt avhengig av å styrke vår konkurransekraft

Kilde: Tines medlemssider