Smågriser
Foto: Heiko Junge / Scanpix .

Svinebønder kan få betalt for å avvikle driften

28. mai 2018

Overproduksjon av svinekjøtt gjør at en mulig ordning hvor bøndene får betalt for å avvikle driften, skal utredes. 
Partene bak jordbruksavtalen er enige om å utrede en mulig ordning for å kjøpe ut svinebønder. Bakgrunnen er at prognosene viser en overproduksjon på 4.300 tonn svinekjøtt i 2018, noe som vil gi bøndene store tap. Det skriver Nationen.

– Det er viktig for jordbruket å skape enighet om ordningen. Partene ser likt på utfordringene i markedet. Jordbruket er opptatt av å komme et steg videre slik at svineprodusentene kan hente ut sin del av inntektene i markedet, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes

Sist gang en slik ordning ble tatt i bruk for rundt 18 år siden, ble 7.100 purker fra rundt 600 bønder kjøpt ut, finansiert med en omsetningsavgift betalt kollektivt av bøndene.

Ordningen ble også foreslått i 2013, men den ble stoppet av daværende landsbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Det er helt galt å betale folk for ikke å gjøre noe. Bøndene får gjøre som i andre markeder, sette ned prisen for å få solgt mer. Ellers får de slutte, sa Listhaug til Dagens Næringsliv den gang.

Utredningen skal være ferdig før 1. september, og de aktuelle endringene kan tre i kraft fra 1. januar neste år.

Her er teksten som står i jordbruksavtalen om regulering av svinemarkedet i jordbruksavtalen:

Markedssituasjonen for svin
Det vises til beskrivelsen av utfordringene i svinenæringa og markedet for svin i
jordbrukets krav og i statens tilbud. Partene viser til at omfanget av engangspurker har økt
over tid, at denne produksjonsformen bidrar til at tilførselen av smågris øker og i tillegg at
produksjonsformen kan sies å ha dyreetiske utfordringer.
Partene er enige om at det er behov for å iverksette tiltak som kan bidra til å håndtere den
utfordrende markedssituasjonen. Det må derfor utredes aktuelle tiltak, herunder
innstramminger i husdyrkonsesjonsregelverket, blant annet for å håndtere veksten i
engangspurkeproduksjon. Punkter som skal utredes:
– Regulering av smågrisproduksjon basert på antall avlspurker (innsatte avlspurker og
slakta/omsatte purker). Det skal gjøres særskilte vurderinger for foredlings- og
formeringsbesetninger.
– Etablering av register for livdyromsetning av purker, inkl. spørsmålet om
rapporteringsplikt og hjemmelsgrunnlag.
– WTO-legalitet knyttet til mulige utkjøpsordninger av svineprodusenter.
– Utforming av overgangsordninger.
Landbruksdirektoratet gis i oppgave å gjennomføre utredningen innen 1.9.2018. Det
oppnevnes en referansegruppe bestående av avtalepartene. Landbruks- og matdepartementet
vil sende eventuelle forslag til endringer på ordinær høring. Det legges til grunn at
aktuelle endringer i forskrifter og overgangsordninger kan tre i kraft fra 1.1.2019. Disse
forutsetningene inngår som premiss for årets jordbruksavtale.

(©NTB)