Purke med grisunger
Foto: Norsvin

Smågrisprisen stiger

11. april 2020

Nortura melder i dag at noteringsprisen på smågris øker med 20 kr. pr smågris fra 20. april. Samtidig reduseres omsetningsgebyret ved direkteomsetning. Rett før påske meldte Fatland at de øker smågrisprisen med 25 kr. pr smågris fra 27. april.

Her er et utdrag fra det som er lagt ut på medlemssidene til Nortura i dag

Vi har kontinuerlig en avskalling av produsenter i norsk svineproduksjon, denne har vært størst blant slaktegrisprodusenter, når vi korrigerer for premiert utkjøp av purker. Konsekvensen har blitt at vi i tillegg til å ha en overskuddsituasjon for svinekjøtt har hatt en betydelig ubalanse mellom tilgjengelige smågris for salg og tilgjengelige slaktegrisplasser for oppfôring.

Det siste halvåret har vi sett en gradvis bedring i forhold til denne problemstillingen med bakgrunn i de tiltakene som er iverksatt. I den modellen vi bruker for å beregne smågrispris så har vi hensyntatt de endringer som er knyttet til dyrevelferd og økt effektivitet i smågrisproduksjon og det er årsaken til at den siste endringen i pris knyttet til vektklasser på slaktegris ikke nødvendigvis aleine er nok til å løfte smågrispris.

Prisendringen vil føre til en økning i slaktevekt, basert på en vurdering av hva størrelsen på denne vil bli, så ser vi nå at det er rom for å øke noteringsprisen for smågris med 20 kr pr. Denne endringen vil bli effektuert fra mandag 20.april.

Vi lever i en konkurransesituasjon, vår jobb er å sørge for en best mulig økonomi for våre medlemmer. Vi registrerer at en av de andre aktørene velger å løfte prisen på smågris med mer enn 20 kr. Det vil medføre at forbedringen som skulle komme på slaktegris blir utlignet av en høyere smågrispris. Derfor gjør Nortura følgende:

Omsetningsgebyret reduseres fra 5 til 2 kr pr gris for smågris som er omsatt ved direktelevering og meldt inn via Min Side.

I sum gir dette i sum en inntektsøkning på 23.000 kr pr 1000 solgte smågris.

For gris som omsettes ordinært så økes gebyret til 15 kr pr gris, meldt inn via Min Side og 20/15 kr for gris som selges/kjøpes og ikke er meld inn via Min Side.

Nortura ønsker en enda høyere andel av grisen omsatt på direkteleveringsavtaler. Vi kommer til å prioritere arbeidet med å formidle kontakt mellom smågris og slaktegrisprodusenter som i dag befinner seg i SPOT-markedet.

Markedet er i bedring og vi ligger nå stabilt med et underskudd på ca -1000 tonn i totalmarkedet. Nortura opplever en betydelig økning i etterspørsel på dagligvare, men vi opplever også et kraftig fall i Proff-markedet, (storhusholdning, restauranter, bensinstasjoner mm) som følge av tiltakene knyttet til Covid19. En kg i økning i slaktevekt i totalmarkedet utgjør omtrent 1 400 tonn svinekjøtt.

Norturaleverandører har alltid vært samvittighetsfulle og lojale når det kommer til å bidra til en bærekraftig situasjon i totalmarkedet.  Vi vil oppfordre til at den bedringen som nå kommer på økonomi ikke brukes til å øke produksjonen i form av antall dyr eller kraftig økning i slaktevekt. Men heller sees på som en mulighet til en forsiktig økning i vekter, og dermed også gir en inntektsøkning på den innsatsen som legges ned både for slaktegrisprodusenter og smågrisprodusenter.

Kilde: Nortura Medlem