Internasjonalt samarbeid om skogforvaltning

FNs Bærekraftsmål omfatter et eget mål om bærekraftig skogforvaltning (delmål 15.2):

“Innen 2020 fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger, og i betydelig grad øke gjenreising og nyplanting av skog på globalt nivå”.

FNs skogforum (UNFF) har laget FN’s strategiske plan for skog som er et globalt rammeverk for å forvalte skog – og trær utenfor skog – på en bærekraftig måte, og å bremse avskoging og skogforringelse. Gjennom planen har medlemslandene sluttet seg til konkrete mål for skog frem mot 2030.

Skogen vokser i Norge

Norge var først i verden med å kartlegge hogst og tilvekst – det startet i 1919. 

Etter en lang periode med utarming av skogressursene, har tømmervolumet i norsk skog tredoblet seg de siste 100 årene – fra 300 millioner kubikkmeter i 1919 til omtrent 900 millioner kubikkmeter i dag. Trærne har blitt høyere og skogen tettere, og den dekker et større areal enn før.

Den positive trenden fortsetter. Totalt legger norsk skog på seg cirka 25 millioner kubikkmeter trevirke hvert år. Hvert år blir det tatt ut i overkant av ti millioner kubikkmeter tømmer. Når man hogger trær, må man plante nye. I 2020 ble det plantet ca. 43,5 millioner planter, noe som er nær det dobbelte av nivået i 2011.  

Gir arbeidsplasser og inntekt

Skognæringen er tradisjonsrik og viktig for Norge. Den gir arbeidsplasser og eksportinntekter. Omtrent 25.000 mennesker jobber i den skogbaserte verdikjeden. Norge er blant de beste i verden når det gjelder innovasjon og nytenkning rundt bruksområder for skogbasert råstoff – som i dag omfatter alt fra byggematerialer, til bioenergi og foredlet råstoff som lignin og cellulose, som inngår i mange produkter vi omgir oss med til daglig. Potensialet for økt verdiskaping er stort. Skogindustrien mer enn tidobler verdien av tømmerstokken når den blir foredlet.

Skogen er viktig i klimakampen

I regjeringens nylig fremlagte klimaplan er det beregnet at nye og eksisterende klimatiltak i skog kan øke det langsiktige CO2-opptaket med 6,5-8 millioner tonn, noe som nesten tilsvarer dagens samlede utslipp fra norsk veitrafikk. I tillegg kan vi øke skogutbredelsen ved å plante skog på nye arealer. Skogtiltakene er også blant de billigste klimatiltakene Norge kan gjennomføre. Det fornybare råstoffet fra skogen kan også bidra til utslippsreduksjoner i andre sektorer ved f.eks. å erstatte fossilt drivstoff i transportsektoren med biodrivstoff og å bruke mer tre i byggsektoren til erstatning av stål og betong. Den innsatsen vi gjør i skogen i dag, kan vi høste av om seksti-sytti år eller mer. Da skal Norge og Europa også være karbonnøytrale.

Norsk skogpolitikk

Skogpolitikken skal legge til rette for en bærekraftig ressursforvaltning, der hogsten ikke overgår tilveksten, og som tar hensyn til viktige miljøverdier og alle artene som lever i skog og utmark. Det biologiske mangfoldet blir best skjøttet gjennom en kombinasjon av bærekraftig bruk og vern. Bærekraft er også å skape gode sosiale forhold, trygge arbeidsplasser og økt verdiskaping. Gjennom politikken legges det til rette for økt produksjon av trevirke, bioenergi og andre produkter og tjenester knyttet til skog.

Bruk skogen sier landbruks- og matministeren

– Jeg vil oppfordre alle til å ta seg en tur i skogen på søndag. Bruk skogen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Når du så går hjem, så kan du se rundt deg etter alle de nyttige produktene vi får fra skogen. Huset ditt er kanskje bygd av tre, du fyrer opp med ved i peisen, leser avisa, mens du skjenker et godt glass kald melk fra melkekartongen. Og visste du at alt som kan lages av olje også kan lages tre? Skogen er en avgjørende del av det grønne skiftet, og derfor må vi ha skogen med på laget når vi sammen skal skape et mer bærekraftig samfunn for de neste generasjonene, sier Bollestad.

Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet