Kirsten I Værdal og Kåre Gjønnes
Lederen i Norges Bondelag, Kirsten Indgjerd Værdal, landbruksminister Kåre Gjønnes Bak står departementsråd, Per Harald Grue. (Bildet er fra 1998) (Foto: Bjørn Sigurdsøn, NTB Pluss

Se hva som skjedde sist melkeproduksjonen ble redusert.

30. september 2019

Det er ikke første gang det har vært behov for å redusere melkeproduksjonen i Norge. Siste gang det var en betydelig nedskalering var i 2000. Den gangen ble oppkjøpet av kvoter finansiert over jordbruksavtalen.

Problemstillingen den gang var ikke helt ulik dagens situasjon. Sitat fra stortingsproposisjon nr 39 (1999- 2000): “Under jordbruksoppgjøret i 1999 ble det bestemt at produksjonsvolumet for melk skulle reduseres fra ca 1650 mill liter til ca 1590-1600 mill liter i år 2000. Dette ble begrunnet ut fra utviklingen i det innenlandske melkeforbruket og Norges forpliktelser knyttet til reguleringseksport i WTO-avtalen.

En annen likhet med dagens situasjon er at det også den gangen var en landbruksminister fra Kristelig Folkeparti, nemlig Kåre Gjønnes. (Sentrumsregjeringen ledet av Kjell Magne Bondevik gikk av 14 dager etter at denne proposisjonen ble vedtatt i statsråd)

 

Kostnad 534 millioner kroner

Her er videre sitat fra stortingsproposisjonen:
“Med utgangspunkt i dette var det enighet om å iverksette en ekstraordinær runde med oppkjøp av melkekvoter. I den ekstraordinære runden ble oppkjøpsprisen fastsatt til kr 7,50 pr liter for inntil 100.000 liter og til kr 4,75 pr liter utover 100.000 liter for produsenter som solgte sin kvote innen 15.01 2000. Det er krav om at disse produsentene slutter med melkeproduksjon senest innen utgangen av februar 2000. Den ekstraordinære runden med oppkjøp av melkekvoter fikk betydelig oppslutning, og vil medføre en reduksjon i produksjonsvolumet på ca 72 mill liter. Samlet kostnad ved dette oppkjøpet er beregnet til 534 mill kroner. Eksisterende bevilgningsnivå samt disponibelt overført beløp på kap 1150 post 77 utgjør 337,5 mill kroner. Det er derfor behov for å foreta omprioriteringer innenfor rammen av jordbruksavtalen kap 1150 for å dekke det samlede bevilgningsbehov. Det er forutsatt at de produsenter som har solgt sin kvote får utbetalt salgssummen innen utgangen av mars.
Landbruksdepartementet foreslår på denne bakgrunn og etter drøftinger
med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag at bevilgningen på
kap 1150 post 77 økes med 196,5 mill kroner og at bevilgningene på kap 1150 post 70, 74 og post 78 reduseres med hhv. 15 mill kroner, 91,5 mill kroner og 90 mill kroner. Disse reduksjoner kan gjennomføres uten at jordbruksavtalens forpliktelser blir berørt, blant annet fordi redusert melkeproduksjon også reduserer bevilgningsbehovet for flere tilskuddsordninger. For å redusere melkeproduksjonen tilstrekkelig i år 2000 har avtalepartene den 14.02.00 forutsatt et forholdstall for år 2000 på 0,99. Reduksjonen i melkeproduksjonen vil øke produsentenes melkepris på grunn av at en får mindre tapsbringende melkeproduksjon.”