De avklaringene som var nødvendige for å kunne sette i gang det endelige erstatningsoppgjøret til pelsdyroppdretterne, er nå gjennomført, og lovendringene er i dag satt i kraft ved kongelig resolusjon.

Pelsdyroppdretterne vil nå kunne be om tilbud om erstatning etter det nye regelverket.

– Pelsdyroppdretterne har ventet lenge på en endelig erstatningsordning, noe som har vært belastende for mange. Det er derfor viktig at vi nå har landet en omfattende erstatningsordning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Stortingets lovvedtak innebærer at pelsdyroppdretterne kan velge mellom å få erstatning etter reglene i ekspropriasjonserstatningslova så langt de passer (i praksis bruksverdi) eller etter takst (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi).

– Regjeringen har på bakgrunn av anmodningsvedtak fra Stortinget besluttet at staten skal gi et tilbud om høyere erstatning etter bruksverdi enn det som er foreslått i en fagøkonomisk rapport fra NIBIO. Det vil bli benyttet en kapitaliseringsrente på 4 prosent, og tilbudene vil bli basert på lovlig kapasitetsutnyttelse av anleggene, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Et skritt nærmere

-Norske pelsdyrbønder har ventet i over fire år på en avklaring om hvordan erstatningsordningen skal bli. Vi er selvsagt glade for at vi nå er et skritt nærmere. Samtidig er det noen helt avgjørende avklaringer som gjenstår. De vil vise om bøndene endelig får en rettferdig erstatning, eller om usikkerheten fortsetter, sier Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag til Landbruk24

-Dette er en svært kompleks næring og små detaljer i utmålingen av erstatningen vil utgjøre enorme forskjeller i det bøndene får. Det gjelder blant annet hvilken skinnpris som ligger til grunn. Regjeringen har arvet et salig rot fra den forrige, men ansvaret for en rettferdig ordning ligger selvfølgelig hos dagens regjering, fastslår hun.

-I tiden som kommer skal det gjennomføres taksering av hver eneste pelsdyrgård i landet og da må det gjøres på en måte som sikrer at bøndene får full erstatning, slik Stortinget har vært tydelige på. Samtidig må bruksverdiberegningene gjøres på et hundre prosent riktig grunnlag. Det krever fortsatt dialog mellom regjeringen og næringen, avslutter Wormdahl

Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet