Foto: Vegard Grøtt / NTB
Foto: Vegard Grøtt / NTB

Regjeringen ber kommuner og fylker ta vare på matjorda

23. mars 2022

Landbruks- og matminister Sandra Borch og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram har i dag sendt et brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om at de må ta godt vare på matjorda i kommunenes arealplanlegging.

I brevet viser statsrådene til at det er viktig for regjeringen å styrke jordvernet og sikre at jordvern blir et overordnet hensyn i arealforvaltningen. I brevet som sendes til kommunene i dag, understreker statsrådene at bevaring av dyrket jord er en nasjonal interesse, og at en må ta vare på jordbruksarealene over hele landet for å styrke beredskapen og matsikkerheten.

Les brevet her

– Stortinget vedtok i juni 2021 et nasjonalt jordvernmål på maksimalt 3 000 dekar omdisponert dyrka jord per år. Det innebærer at kommunene må føre en streng jordvernpolitikk i sin arealforvaltning. Det er derfor viktig at kommunene går grundig gjennom sine kommunale planer og vurderer å ta ut noen av byggeområdene på dyrka mark, og iallfall sier nei til å regulere dem inntil videre, sier Borch. Den norske matsikkerheten er per i dag god, men i den situasjonen verden står i nå er det viktig å legge til rette for å produsere så mye mat som mulig i Norge. Når kun 3 prosent av landarealet vårt kan brukes til å dyrke mat, er det viktig å ta vare på den matjorda vi har, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

1,8 dekar pr. innbygger

Jordbruksarealet i drift per innbygger i Norge ble redusert fra ca. 2,3 til 1,8 dekar i perioden 2000-2020, i hovedsak pga. befolkningsøkningen. Beregninger fra NIBIO viser at vi trenger over én million dekar nytt jordbruksareal innen 2050 for å opprettholde jordbruksarealet per innbygger. Dette kan bli svært krevende, særlig dersom vi skal erstatte omdisponeringen av de beste matkorn- og grønnsaksarealene, står det i brevet

-En effektiv arealbruk med god utnyttelse av arealer som allerede er bebygd, vil kunne redusere behovet for å bygge ned dyrket jord. Derfor bør potensialet for fortetting og transformasjon utnyttes, sier Gram. Han peker samtidig på handlingsrommet til kommunene som lokal planmyndighet, og mulighet for differensiert utvikling, som ikke går på bekostning av dyrket jord.

Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet