Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Prognose: 12 000 tonn kjøtt på lager ved årskiftet

30. august 2023

I den siste prognosen Fra Nortura Totalmarked beregnes det at det ved årskiftet kan være hele 12 000 tonn kjøtt på reguleringslager. Verst er situasjonen for storfe med ca 7 000 tonn, mens det for gris er anslått et lager på ca. 3 800 tonn, også for sau og lam forventer Nortura at det blir et lager på omtrent 1 300 tonn ved årsskiftet. 

Her er prognosen:

Prisene er redusert for å bidra til økt salg. Det prognoseres en økning i salget av storfe og gris på 2 prosent i 2024. Det er også nødvendig med lavere tilførsler for å redusere lagrene av storfe og gris. Det er flere tiltak som vil bli satt i verk. Tilførselsprognosen på storfe i høst er mer usikker enn normalt på grunn av fôrsituasjonenen etter tørke og flom.

Prognose 2024- per august 2023

Storfe

Den første prognosen for hele 2024 viser en underdekning på om lag 3 500 tonn isolert for året. Markedssituasjonen for storfe vil likevel bli preget av at vi går inn i året med mye på reguleringslagre. Det er usikkert hvor mye fôrsituasjonenen etter tørke og flom vil påvirke slaktingen i høst og hvor stort reguleringslageret blir. Forventede tilførsler og salg gir et reguleringslager på 7 000 tonn ved utgangen av 2023.

Prisen på storfekjøtt er redusert for å bidra til økt salg. Det prognoseres en økning i engrossalget av storfe på 2 prosent i 2024.  

Produksjonen ventes å gå ned med om lag 4 prosent i 2024. Dette skyldes hovedsakelig nedgang i kutallet som har gitt og gir færre fødte kalver som igjen reduserer tilførslene av okser og kviger til slakt. Lavere produksjon vil bidra til å selge ut mye fra reguleringslageret fram til høsten 2024.

I tillegg vil det være nødvendig å ta ned produksjonen ytterligere i en periode.

Storfeprodusentene oppfordres til å levere lettere slakt fra januar 2024. Markedet tåler ikke økt slakting høsten 2023, og reduserte vekter medfører alltid økt slakting på kort sikt. Det er bakgrunnen for at vi ikke har iverksatt reduserte slaktevekter nå i høst. Vi vil komme tilbake til hvordan vi mener vektene bør reduseres senere i høst. Nortura har bedt Norges Bondelag etablere Produsentråd Storfe for å forsterke vårt budskap knyttet til redusert vekt i 2024.

I tillegg til reduserte vekter vil det være behov for økt slakting av kalv i høst og inn i 2024. Det er Omsetningsrådet som vedtar en eventuell kompensasjon til slakteriene for økt kalveslakting. Nortura har varslet Omsetningsrådet om behovet for økt kalveslakting og vi håper at vi kommer i gang med dette fra oktober 2023.

Lam

Det var tomme reguleringslagre ved inngangen til 2023, men ved utgangen av året ventes det både sau og lam på reguleringslager. Det er allerede frosset inn sau, og det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 750 tonn ved inngangen til 2024. Dette er bakgrunnen for at omsetningsavgiften øker i høst.

Det er beregnet en nedgang i søye- og lammetallet på nærmere 3 prosent i år, og tilførslene av lam ventes å gå ned med 2 prosent. Det prognoseres en tilsvarende nedgang i 2024. Også salget av lam ventes å gå litt tilbake i 2023. Det prognoseres en liten økning i 2024.

Markedet for sau og lam prognoseres å være i bra balanse i 2024. Sauebestanden synes å være på et riktig nivå.

Gris

Det var bra salg av produkter med svin først på sommeren, men lavere enn forventet i juli og august. I sum ga dette lavere salg av gris i 2. tertial enn i forrige prognose. Prisen på gris er redusert for å bidra til økt salg, og det prognoseres en økning i salget på 2 prosent i 2024. Det ventes en en overdekning på 3 600 tonn inneværende år og om lag 1 200 tonn i 2024. Det prognoseres om lag uendrede tilførsler i 2024, og det er derfor nødvendig med tiltak for å redusere produksjonen.  

Slaktegrisvektene har etter oppfordring fra markedsregulator blitt redusert med om lag 1 kg i løpet av sommeren. Den prognoserte markedsbalansen i 2024 forutsetter slaktevekter på om lag 83 kg.

Nortura har bedt Norges Bondelag etablere Produsentråd Gris for å forsterke 4 tiltak.

-Vi oppfordrer til fortsatt reduserte slaktegrisvekter. 

-Vi oppfordrer til frivillig å redusere bedekningene med 5 prosent for å ta ned produksjonen ytterligere.

-Vi oppfordrer de produsentene som har midlertidig konsesjon om å tilpasse seg nytt konsesjonsregelverk tidligere enn fristen. 

-Vi oppfordrer alle svineprodusenter som produseres smågris, og som har planlagt sanering uavhengig av årsak til å registrere dette. Det er mulig å registrere dine planer for sanering i Ingris fra og med 6. september. Mer informasjon om den tekniske løsningen og deling av data fra Ingris finnes på hjemmesidene til Animalia.

For smågrisprodusenter som ikke benytter seg av Ingris anbefaler vi at dere vurderer å ta dette verktøyet i bruk. Formålet med oversikten over saneringer i smågrisproduksjonen er at vi da kan søke Omsetningsrådet om midler for å forlenge saneringsperioden i smågrisproduksjonen og dermed redusere produksjonen av gris i en periode.

Egg

Det er små endringer i eggprognosen for resten av 2023. Samlet salg av egg til dagligvare og industri ventes å øke med 2 prosent i 2023, og det prognoseres en ytterligere økning på vel 1 prosent i 2024.  

Det prognoseres at tilførslene vil øke i 2024 fordi det midlertidige tiltaket med opphold i eggproduksjonen har bare virkning for 2023 og noe inn i 2024. Markedsbalansen er skjør, og det er derfor fortsatt svært viktig at vi unngår nyetableringer i en næring med underliggende overkapasitet. Det vil ramme alle produsenter.

Flere detaljer i prognosen kan du lese på Totalmarked kjøtt og egg

Kilde: Nortura Totalmarked