To ulver skutt i Rendalen
Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix

Oslo tingrett utsetter ulvejakta

28. desember 2022

Oslo tingrett har gitt Noah, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre rovdyr medhold om ønsket om midlertidig forføyning for å få stanset fellingen av tre ulveflokker.

Dermed kan ikke ulvejakten inne i ulvesonen starte som planlagt 1. januar.

– Vi er svært fornøyd med kjennelsen, og tingretten er klar på at staten legger feil rettsanvendelse til grunn for å skyte kritisk truede ulver. Det er på tide at myndighetene innser at loven og bernkonvensjonen krever mer for vern av fredet ulv enn at «bestandsmålet er nådd», og vi forventer nå at de faktisk respekterer rettens mening og ikke tvinger ideelle organisasjoner til ytterligere rettsrunder, sier leder Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter i en pressemelding.

– De bør vente til høyesterettssaken neste vår og ikke prøve å presse igjennom mest mulig skyting av truede dyr, sier hun videre.

Regjeringen ber om snarlig rettsmøte.

Regjeringen er uenig med tingretten, som forbyr lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i januar og februar. De ber derfor om et snarlig rettsmøte.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Departementet mener vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen er lovlig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

– Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger raskt, slik at vi får en kjennelse så raskt som mulig, sier Eide.

 Lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen varer fram til 15. februar.

Ugyldig

Bakgrunnen for ønsket om midlertidig forføyning er at organisasjonene mener det er en stor fare for at vedtaket blir kjent ugyldig. De viser til at Borgarting lagmannsrett kom til den konklusjonen om et lignende vedtak, og det er denne saken som skal opp for Høyesterett våren neste år.

– Oslo tingrett mener statens vedtak av i år også er ugyldig, når denne rettsoppfatningen legges til grunn, konstaterer Martinsen.

I kjennelsen viser Oslo tingrett blant annet til at begrunnelsen for fellingsvedtaket synes å være basert på feil rettsanvendelse relatert til naturmangfoldsloven. Dermed er den ugyldig, mener tingretten.

– Retten kan ikke se at hensynet til et bestandsmål, som departementets vedtak også har trukket inn, leder til at vedtaket er lovlig begrunnet. Retten kan ikke se at naturmangfoldloven paragraf 18 andre ledd får en slik konsekvens. Saksøkernes hovedkrav er dermed sannsynliggjort, skriver tingretten.

Helt nødvendig å regulere ulvebestanden

-For å redusere belastningene for de som bor i ulvesonen og gjøre det mulig å ha beitedyr i disse områdene i fremtiden, er det helt nødvendig å regulere bestanden av ulv, sier Erling Aas-Eng, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag.

–  Det er for mange ulv i dag som gjør at ulvene sprer seg utenfor ulvesonen  og innenfor beiteområdene. Det medfører at det også er flere streifulver som sprer frykt og usikkerhet, sier Aas-Engh.

Han peker på at Stortinget har slått fast at bestanden skal reguleres både utenfor og innenfor ulvesonen. Nå er bestanden for høy og det er derfor viktig å få tatt ut flere ulv i tråd med rovviltnemndas vedtak.

– Vi viser til regjeringens stadfesting av vedtakene om å ta ut de tre grenseflokkene og legger til grunn at deres vedtak også var fundert i rettslige vurderinger, sier Aas-Eng.

Oslo tingrett begrunner sin beslutning om å gi midlertidig forføyning i at den såkalte Letjenna-saken ligger til behandling i Høyesterett.

– Norges Bondelag mener dommen i Tingretten og Lagmannsretten var feil, de er ikke rettskraftige og vi forventer at Høyesterett retter opp dette, sier Aas-Eng.

Hel flokk skal felles

Rett før jul ble det klart at Klima- og miljødepartementet opprettholdt rovviltnemndenes vedtak om felling i grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Det åpnes totalt for felling av til sammen 21 ulver. Tallet bygger på overvåkingen i vinter, mens hvis det viser seg å være flere eller færre ulver i revirene, kan kvoten endres. Utgangspunktet er at hele flokken skal felles.

– Stortinget vedtok i 2016 at det skal være fire til seks ynglinger av ulv i Norge årlig, og at tre av disse skal være helnorske. Regjeringen har fulgt rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) da vedtaket ble opprettholdt.

Andre partier kritiske

Både Venstre og regjeringens budsjettpartner SV reagerte kraftig da avgjørelsen ble kjent.

– Dette er et forkastelig vedtak, sa Venstres Ola Elvestuen, som kalte regjeringen den mest rovdyrfiendtlige vi har hatt siden ulv ble fredet i 1973.

– Vi kan ikke fortsette med en forvaltning av ulv som ikke tar naturmangfoldet på alvor. Dette håper jeg regjeringen tar på alvor og derfor snur i denne saken, sa Birgit Oline Kjerstad, naturpolitisk talsperson i SV.

 

[email protected]