Planting av grønnsaksplanter
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Nye minstelønnssatser for jordbruk og gartneri

14. desember 2022

Fra og med 15. desember gjelder nye minstelønnssatser for arbeid i jordbruk og gartnerier. Tariffnemnda har fattet følgende vedtak.

§ 1. Grunnlaget for allmenngjøring
Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene 2022-2024 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side.

§ 2. Virkeområde og gjennomføringsansvar
Forskriften omfatter jordbruks- og gartneriarbeid, hagesenter, planteskolearbeid og lager/terminalarbeid, samt alle fag innenfor området landbruk, naturbruk og naturforvaltning som naturlig utføres innenfor næringen.

Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i
første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.

§ 3. Lønnsbestemmelser
Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner:

a. Ferie- og innhøstingshjelp
Arbeidstakere under 18 år: 114,40

Arbeidstakere over 18 år avlønnes trinnvis ut fra opparbeidet ansiennitet:
Nybegynner frem til og med 12 ukers ansiennitet: 134,40
Deretter ved arbeid utover 12 uker – 6 mnd. ansiennitet: 139,90

All relevant og dokumentert praksis innenfor gartneri, hagebruk og landbruk skal medregnes i beregningen av lønnsansiennitet.
Arbeidstakere med opparbeidet ansiennitet utover 6 md skal ha lønn som ufaglært fast ansatt, jf. § 3 b).

b. Fast ansatte arbeidstakere

Ufaglærte arbeidstakere: 154,30

Arbeidstakere under 18 år: 123,90

c. Tillegg for fagarbeidere: 14,00

d. Helge-/helligdagstillegg
Røktere og avløsere i fast turnus. Det betales et tillegg på 25 % pr. arbeidet time
1) mellom lørdager klokken 00 og søndager klokken 24
2) mellom klokken 00 og 24 jul- og nyttårsaften
3) mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.

e. Praktikanter som har inngått skriftlig opplæringsavtale med arbeidsgiver
Praktikanter lønnes med minst 80 % av nybegynnersats for fast ansatte arbeidstakere, jf. litra b).
Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen, for
eksempel reiseutgifter, kost og losji skal ikke regnes som lønn etter forskriften.

f. Arbeidstakere under 16 år eller over 70 år
Forskriftens lønnssatser gjelder ikke arbeidstakere under 16 år eller over 70 år. For disse arbeidstakere avtales lønnen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og den tillitsvalgte. Der det ikke er tillitsvalgte kan lønnen avtales mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker.

§ 4. Regulering av lønn i forskriftens virketid
Tariffnemnda kan endre satsene i § 3 som følge av tariffrevisjoner.

Kap. III. Fravikelighet m.m.
§ 5. Fravikelighet
Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

§ 6. Lønns og arbeidsvilkår i lov eller forskrift
Bestemmelser i lov eller andre forskrifter som vanligvis gjelder for arbeidsforhold, kommer også til anvendelse for arbeidsforhold som omfattes av forskriften her, herunder
– lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
– lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie og
– lov 26. april 1947 nr. 1 om 1 og 17 mai som høgtidsdager.

Forskriften gjelder med de begrensninger som følger av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø,
arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-7.

Kap. IV. Ikrafttreden m.m.
§ 7. Ikrafttreden og opphør
Forskriften trer i kraft 15. desember 2022.
Forskriften gjelder inntil Tariffnemnda treffer nytt vedtak. Forskriften opphører likevel å gjelde dersom partene i tariffavtalene ikke har krevet nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalene er avløst av nye avtaler, jf. allmenngjøringsloven § 7.

Forskrift 11. mai 2021 nr. 2077 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene
oppheves samtidig med ikrafttredelse av denne forskrift.

Kilde: Tariffnemnda