Sauer beiter i kulturlandskapet
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Ny modell kan flytte miljøpenger til Rogaland og Trøndelag

8. mars 2021

Landbruksdirektoratet har på oppdrag fra partene i jordbruksoppgjøret utarbeidet forslag til en ny modell til fordeling av penger i Regionalt Miljøprogram. Forslaget kan føre til relativt stor omfordeling av midler. Rogaland (35 %) og Trøndelag (22%) får betydelig økning, mens Vestland (-20%), Viken (-10%) og Innlandet (9%) får størst reduksjon sammenlignet med dagens fordeling.

Regionalt Miljøprogram ble innført i jordbruksoppgjøret i 2004 og den første utbetalingen i 2006 var på 340 millioner kroner, dette var midler som ble overført fra nasjonale ordninger som “endret jordarbeiding”, “brattlendte bruk”, dyrking av fôr i fjellet” og “seterdrift”. Fordelingen mellom fylkene ble stort sett basert på historiske tall. Etter forskjellige prioriteringer og satsinger har potten til RMP økt til 551 millioner kroner i 2021.

Miljøgoder og utslipp

I den nye modellen foreslår Landbruksdirektoratet to hovedkategorier, miljøgoder og utslipp som blir vektet med 50 prosent på hver. Innenfor disse kategoriene er fordelingen basert på følgende faktorer.

Miljøgoder

Utslipp

Dette gir altså ganske store endringer i fordelingen mellom fylkene.

Landbruksdirektoratet anbefaler at innføring av ny fordelingsnøkkel skjer i forbindelse med rullering av RMP i 2023.

Landbruksdirektoratet har i utviklingen av fordelingsnøkkelen lagt vekt på at den skal være holdbar over tid, men de anbefaler at partene benytter fordelingsmodellen aktivt, da kan vekting av kriteriene tilpasses endrede prioriteringer. Landbruksdirektoratet foreslår, dersom partene er enig i denne bruken, at oppdatering av vektingen mellom kriteriene i fordelingsmodellen inngår som en del av rulleringen av nasjonalt miljøprogram hvert fjerde år. 

Kilde: Rapport fra Landbruksdirektoratet som Landbruk24 har fått tilgang til.