Foto: Norsvin/Tore Mælumsæter
Foto: Norsvin/Tore Mælumsæter

Norsvin vil øke målprisen på svinekjøtt med 2 kr/kg

29. januar 2021

Som første organisasjon kommer Norsvin med sitt innspill til jordbruksforhandlingene. De anbefaler at målprisen på svinekjøtt økes med 2 kroner pr. kg. Norsvin skriver at det er “svært liten fare for overproduksjon som en følge av bedring av økonomien.”

Dette er hovedprioriteringene til Norsvin:

-Målpris opp 2 kroner

-Minimum dobling av produksjonstilskudd for purker for små produsenter

-Prisnedskriving av eventuelt økt kornpris

-Tilskudd til prosjekt Frisker gris med SPF, 5000 kr pr. avlspurke over 10 år som et direkte svar på Norges Bondelags klimaspørsmål og viktig dyrehelse- og dyrevelferdstiltak.

-Generell økning av avløsertilskudd og dobling av avløsertilskudd satellitter (teknisk justering)

-Mulighet for innovasjonsstøtte også på gris til eksisterende bruk opp til konsesjonsgrensen

Her er utdrag av innspillet

Svinenæringa har lagt bak seg noen krevende år med dårlig økonomi og et negativt søkelys på dyrevelferd i norsk svineproduksjon. Tida er nå inne for å stake ut kursen for å styrke svinenæringas framtid.  Regjeringas klimaplan 2021-2030 er en viktig premiss i framtidig utvikling av norsk svineproduksjon. 

Jordbruksforhandlingene 2021 er året der det blir viktig å legge til rette for rammebetingelser som skal ta svinenæringa inn i de neste 10 årene ved å sikre langsiktig finansiell kraft for å sikre nyrekruttering til å dekke opp framtidig behov for norskprodusert svinekjøtt, sikre og utvikle produksjonssystemer for å realisere nye krav til dyrevelferd og dyrehelse, samt bidra til realisering av landbrukets og samfunnets klima- og bærekraftmål. Bærekraftmål som blant annet består i å redusere CO2-utslipp med økt selvforsyning basert på norske råvarer.

Norske svineprodusenter har tatt og tar et stort samfunnsansvar med å bygge videre på og utvikle vår unike dyrehelse som bidrag til enda mindre bruk av antibiotika, og redusert risiko for utvikling av antibiotika-resistens i befolkningen. Effektivitetsutviklingen i næringa har bidratt til økt bruk av norske råvarer som fôr til grisen og med mindre behov for import. Dette er et ansvar og en utvikling som vil bli videreført og som blant annet ligger til grunn for Norsvin krav til årets jordbruksforhandlinger.

Framtida må sikres gjennom bedre økonomi

For å realisere denne utviklingen er tida nå inne for å gi svinebonden økonomisk trygghet og økonomisk handlingsrom gjennom årets jordbruksoppgjør. Det må skje gjennom å øke målprisen for å kunne gi en økonomisk inntjening, samt realisere et stort etterslep på vedlikehold og økte kostnader.

I forbindelse med årets jordbruksforhandlinger har Norsvin gjort en vurdering av hvordan økonomien i næringen er, og hva man forventer i nærmeste framtid.

Det har vært en stor effektivitetsutvikling i svinenæringa de siste årene. Men dessverre så har store kostnadsøkninger spist opp effekten av denne utviklingen. Dette kombinert med flere år uten målprisøkning har satt hele næringa i en krevende situasjon som vil komme til å få store konsekvenser for næringas konkurransekraft og framtidige rekruttering om ikke økonomien styrkes i årene framover.

Fjorårets løft på kr 1,46 i målpris og en betydelig nedgang i omsetningsavgift har løftet økonomien vesentlig, men Norsvin sin vurdering er at man fremdeles ikke er på det nivået at det er tilstrekkelig for å investere i næringen og sikre rekrutteringen.

Det er et stort etterslep på vedlikehold og ca. 70% av dagens hus må oppgraderes som en følge av slitasje og at de ikke tilfredsstiller dagens behov til plass og bruk av strø, rotemateriale og sysselsettingsmidler blant annet.

Betydelig økte bygge kostnader de siste årene gir ikke rom for nyinvesteringer som har en god nok økonomisk robusthet. Samtidig ser vi betydelig nedgang på 5000 avlspurker og ca. 100 færre slaktegrisprodusenter. Norsvin sin vurdering av denne utviklingen er at det er svært liten fare for overproduksjon som en følge av bedring av økonomien.

Friskere gris

Konvertering til «Friskere gris med SPF» er det viktigste tiltaket svinenæringen kan bidra med i forhold til det som er beskrevet i klimaavtalen mellom Bondelaget og myndighetene, og i regjeringens nylig avlagte Klimaplan.

Norsvin fremmer derfor et krav til årets jordbruksforhandlinger om etablering av et statlig-privat samarbeid om prosjekt Friskere gris med SPF. Et prosjekt som vil gå over 10 år med en årlig bevilgning på kr 20 mill. som utgjør ca. 30 % av totalkostnaden med konvertering av den norske svinepopulasjonen til SPF. De resterende 70 % av kostnadene vil næringa og den enkelte svineprodusent ta selv.

Kilde: Norsvin.no