d80c5f6a-a978-4256-9e0f-8221854d27f0

Moelven med rekordresultat på 3 milliarder

2. februar 2022

Moelven la i dag fram regnskapet for 2021, og det slår som ventet alle rekorder. Driftsresultat ble 3 milliarder kroner. Det er Glommen Mjøsen Skog og Viken som eier de fleste aksjene i Moelven.

– Måten folka våre har møtt den sterke etterspørselen på, har vært avgjørende for at vi har klart å levere så bra som vi har gjort, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Moelven omsatte for drøyt NOK 14,8 milliarder i 2021. Det er en økning på NOK 3,2 milliarder sammenlignet med 2020. Driftsresultatet ble på NOK 3 milliarder, mot NOK 662 millioner i 2020. Dette er Moelvens sterkeste årsresultat noensinne. 

– Selskapets inntjening gjennom de siste årene har skapt et mulighetsrom for videre vekst og utvikling. Store utviklingsprosjekter som Moelven   Edanesågen AB og Moelven Valåsen  AB er besluttet gjennomført og flere er under utredning. Dette vil styrke konsernets internasjonale konkurransekraft og bidra til økt bruk av tre nasjonalt og internasjonalt, sier Kristiansen. 

– Det globale markedet fikk ikke nok av trevarer i 2021 og det har preget etterspørselen. Jeg er stolt av at vi har klart å opprettholde aktivitetsnivået og leveringsdyktigheten vår både her hjemme og internasjonalt, på tross av lave lagre og særdeles stor usikkerhet knyttet til korona-situasjonen. Pandemien har også ført til at det har vært utfordrende å få varene ut i markedet, rent logistikkmessig. Det hadde ikke vært mulig uten folka våre som har vist en imponerende omstillingsevne og fleksibilitet, sier Kristiansen.

Usikker framtid

Prisene i det internasjonale markedet falt noe gjennom fjerde kvartal 2021, men stabiliserte seg mot slutten av kvartalet. Aktiviteten i byggevarehandelen i Skandinavia var noe lavere i fjerde kvartal enn i tilsvarende periode i 2020. Innen virksomhetene som driver med limtre, byggmoduler og systeminnredning er det en stabil markedssituasjon. 

Konsernsjefen tror pandemien kommer til å skape store spenninger også i tiden framover. 

– Etterspørselen etter trevarer er fortsatt høy internasjonalt, men hjemmemarkedet vil påvirkes av hvilke smitteverntiltak og reiserestriksjoner som er gjeldende. Det økte smittetrykket fører til at sykefraværet øker og det blir mer utfordrende å opprettholde planlagt produksjonstakt og aktivitet på byggeplasser. Spesielt vil dette gjelde for virksomheter lokalisert til Østlandet i Norge, dersom regjeringens varslede innføring av forbud mot innleie av arbeidskraft gjennomføres. Unormalt høye strømpriser vil også påvirke kostnadsnivået i konsernet, sier Kristiansen. 

Et samlet konsern 

2021 var ikke bare et økonomisk sterkt år for Moelven. Konsernet klarte også å senke skadestatistikken sin betraktelig. 

– Vi er godt på vei mot målet om at ingen skal skade seg på jobb i Moelven. I 2021 gjennomførte vi også kulturutviklingsprogrammet vårt “Aktivt medarbeiderskap” og “Aktivt lederskap” sammen med våre 3300 medarbeidere og ledere. I tillegg har vi lansert vår nye merkevare. Samlet sett gjør dette at vi går ut av 2021 som et sterkere og mer samlet konsern, sier Kristiansen. 

Les kvartalsrapporten her

Kilde: Pressemedling fra Moelven