I møtet ga skogeierorganisasjonene statsråden oppdatert informasjon om skadesituasjonen og status for opprydningsarbeidet. Det siste anslaget er at mellom 1,5 og 1,7 millioner kubikkmeter tømmer har blitt felt av stormen. Et sentralt tema var behovet for å få ryddet opp vindfelt tømmer raskt for å redde verdier og unngå omfattende billeskader på skog ut over våren og forsommeren. Organisasjonene la frem flere forslag til virkemidler som kan bidra positivt til dette.

– Vi er i full gang med å se på hvilke muligheter vi har for å avhjelpe situasjonen sa landbruks- og matministeren Sandra Borch i møtet.

Hun har blant annet bedt Landbruksdirektoratet om å se på muligheten for å åpne for bruk av skogfond til opprydning av spredte vindfall slik det har blitt gjort ved tidligere omfattende stormskader. Videre ser departementet på muligheten for å omprioritere tilskuddsmidler til skogsdrift i vanskelig terreng til de områdene som er mest berørt.

Landbruks- og matministeren pekte på at det er noen begrensninger for hva departementet kan og bør gjøre i form av økonomisk støtte til selve opprydningsarbeidet, gitt at det finnes forsikringsordninger som dekker stormskader på skog, men at hun vil se nærmere på de forlagene til tiltak som organisasjonene la frem i møtet.

– Dette er skader som ikke bare påvirker de som driver skogen i dag, men som også får konsekvenser for neste generasjon. Dette er en situasjon som jeg tar på det høyeste alvor, sa Borch i sin oppsummering etter møtet.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.