Tømmerlunne
Foto: Viken Skog

Mindre hogst og lavere tømmerpriser i 2020

29. januar 2021

I 2020 ble det hogd 775.000 kubikkmeter mindre tømmer enn i 2019. I alt ble det hogd 10,2 millioner kubikkmeter industrivirke for salg, skriver Statistisk sentralbyrå.

En viktig årsak til nedgangen var at hogsten stoppet helt opp mange steder på våren, på grunn av usikkerhet knyttet til koronasituasjonen. Da var trelastlagrene allerede ganske store, og brukene ville ikke bygge opp ekstra.

Lavere tømmerpriser

De foreløpige beregningene fra statistikken over Skogavvirkning for salg viser at skogeierne fikk dårligere betalt for tømmeret i 2020 enn året før. I gjennomsnitt var tømmerprisen på 375 kroner i 2020, mens snittet for 2019 var 435 kroner. Prisnedgangen for sagtømmer begynte våren 2019 og kom i hovedsak av at trelastindustrien fikk stadig større trelastlagre. Prisen på cellulose falt også betydelig i løpet av 2019. Dette førte igjen til lavere priser på massevirke fra sommeren 2019. Både sagtømmerprisen og massevirkeprisen fortsatte å falle i 2020. Den store tilgangen på billeskadet gran- og vindfall-tømmer i Mellom-Europa har medvirket til denne prisnedgangen ved at eksportmarkedet ble vanskeligere.

 

Kilde: SSB