Melkeku med fint jur
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Mer melk med økt tørrstoffinnhold i februar

8. mars 2021

Det ble levert 124,9 millioner liter kumelk i februar 2021. Dette er 0,9 prosent mer enn i 2020 og 0,9 mill. liter mer enn siste prognose. Korrigert for skuddårsdagen i 2020 er det en økning på 4,4 prosent. Fettinnholdet var 4,46 prosent, som er 3,5 prosent høyere enn i 2020 (4,31 %).  Proteininnholdet var 3,56 prosent, som er 4,7 prosent høyere enn i 2020 (3,40 %). 

Leveranser av kumelk i februar

Prognose

TINE har lagt fram en ny prognose i dag. Der skriver de blant annet:

“Prognosa for 2021 er på 1 533 mill. liter mjølk med eit forholdstal på 1,07. Dette vil gje ei kvotefylling på 90,6 %. Dette er ein auke på 3 mill. liter i forhold til prognosa i februar. Hovudårsaka til auken er fleire mjølkekyr enn forutsett i siste prognosa, med mindre slakting i januar. Med eit avvik på +/- 1 % for resterande månader vil forventa leveranse ligge mellom 1 520- og 1 546 mill. liter.

Føresetnad for prognosa i 2021:
o Forholdstal på 1,07
o Høgare dyretal per 1.mars enn førre prognose (1200 fleire mjølkedyr).
o Nivået i starten på året er styrande for vinteren med venta stabil fôring og god fôrsituasjon.
o Det er forutsett høg avdrått gjennom vinteren 2021 med 0,5-1 % auke fram til sommaren, men at
denne vil gå noko ned hausten 2021 (0,5 % auke på hausten)
o Tal slakt om lag som i 2020. Det er venta at kyr vert haldne tilbake frå slakt så lenge det går, og at
dette er viktigaste tiltaket for auka produksjon.
o Auke i tal mjølkekyr. Det er per 1. okt. registrert 400 fleire insemineringar enn på same tid i fjor.
Fleire insemineringar framover vil ha liten effekt i 2021. Tal kalvingar er forutsett vil auke med 0,7 %,
og tal mjølkekyr med 2,0 % (ca. 4104 kyr) i snitt.
o Det er venta at fokuset på sommarmjølk vil fortsetje.
o Det er tatt omsyn til venta fleire kalvingar på våren basert på insemineringstal i juni til september for
å legge om til meir sommarmjølk.
o Fôrsituasjonen siste halvår er forutsett normalt med omsyn til grovfôrmengde og -kvalitet
o Signal om forholdstal i 2022 vil kunne påverke tilpassinga i 2021, særleg siste halvår. Det er gitt
signal om positive utsikter for behovet for mjølk i 2022.
o Det er særleg stor usikkerheit knytt til 2. halvår sidan ein ikkje veit noko om fôrgrunnlaget eller
tilpassing inn mot 2022. I tillegg er største usikkerheita om ein greier auken i dyretalet som det er
lagt opp til. Det er lite omsetning av dyr. Fokus på kjøp/sal dyr er forutsett fokus framover.”

Kilde: TINE