Illustrasjonsfoto: F.Meyer
Illustrasjonsfoto: F.Meyer

Melkeleveransene flatet ut i september

8. oktober 2021

Det ble levert 112,8 millioner liter kumjølk i september 2021. Dette er 0,4 prosent mer enn i 2020, men 1,2 millioner mindre enn siste prognose. Så langt i år er det levert 3,1 prosent mer enn i fjor, men nå ser det altså ut som at leveransene flater ut. 

Fettinnholdet var 4,37 prosent, som er 0,5 prosent mindre enn i 2020 (4,39 %). Prognosen fra desember 2020 var 4,32 prosent. Proteininnholdet var 3,55 prosent, som er likt med 2020. Prognosen fra desember 2020 var 3,51 prosent.

2022
I september la også TINE Råvare fram den første prognosen for 2022, det er foreløpig stor usikkerhet om hvor stort melkebehovet blir neste år. Her er det som ble skrevet i starten av september (før valget)

I påvente av avklaring av industrien sitt behov for mjølk i 2022 er det i prognosa tatt utgangspunkt i at disponibel kvote er lik grunnkvote, det vil seie eit forholdstal på 1,00. Det har gitt eit totalt volum på 1 493 mill. liter med ei kvotefylling på 94,3. Med eit avvik på +/- 1 % vil prognosa ligge mellom 1 478-
og 1 508 mill. liter.

Føresetnad for prognosa i 2022:
– Forholdstal på 1,00

-Same grunnkvote som i år

-Ein reduksjon i forholdstal vil auke kvotefyllinga

-Tilpassing til redusert forholdstal vil skje gjennom redusert dyretalet; fleire kyr blir slakta

-Avdråtten vil halde seg på nivået gjennom vinteren, men vil gå ned sommaren og hausten 2022. Det er høge kraftfôrmengder, og det vil truleg gå noko ned att.

-Normal fôrsesong sommaren 2022 og liten verknad på produksjonen siste halvår

-Tilpassing til kvotene vil begynne våren 2022, men i stor grad skje på slutten av året

-Forventar fortsatt fokus på sommarmjølk

-Produksjonen av sommarmjølk må også ta ein del av tilpassinga. Endring av kalvingstider mot meir vårkalving kan ein per no ikkje sjå igjen på auka insemineringar i sommar. Forsinka rapportering kan ha betydning.

-Det er stor usikkerheit knytta til 2022 både med bakgrunn i urolegheiter i landbruksnæringa («Bondeopprøret»), om det blir regjeringsskifte og utsikter for bøndene framover, og nye krav til oppstalling i 2024.

Kilde: Tine Råvare