Kyr på beite
Foto: Geno

Mål om å redusere metanutslippet fra NRF-kua

6. september 2018

Geno har et mål om å redusere metanutslipp fra NRF-kua med 20% ved å ta i bruk ny teknologi i avlsarbeidet.
Avlsarbeidet er ett av flere verktøy for å nå bærekraftsmålene til både Norge og FN. Moderne avlsarbeid kan gi viktig bidrag for å nå målsettingen om reduserte klimautslipp og bærekraftig utvikling.

Dagens utfordring er å kombinere behovet for økt matproduksjon med reduserte utslipp. Produksjon via drøvtyggere er avgjørende for å utnytte over 60 prosent av det norske landbruksarealet.

– Hovedårsaken til at produksjonen av norsk storfekjøtt har lavt klimaavtrykk sammenlignet med importkjøtt, er effektiv produksjon, god dyrehelse og at over 70 % av storfekjøttet produseres i kombinasjon med melkeproduksjon eller har melkeku som mor til kalven, sier Sverre Bjørnstad, adm.dir. i Geno.

– Hvis andelen storfekjøtt produsert i kombinasjon med melk reduseres, vil dette føre til at klimautslipp fra storfekjøttproduksjonen i landet øker. – NRF-kua gir deg både melk og kjøtt fra samme dyr, sier Sverre Bjørnstad. – I tillegg er NRF-kua de siste 40 årene bevisst forbedret i forhold til både helse og fruktbarhet. Det betyr at NRF-kua er frisk og har få sykedager.

Nytt forskningsprosjekt til 30 millioner
– Å drive avl er et kontinuerlig forbedringsarbeid. Geno etablerer nå et prosjekt der vi vil velge ut de NRF-kyrne som slipper ut minst metangass og som samtidig er både sunne og fruktbare og evner å produsere godt. Gjennom moderne avl har vi over tid mulighet til å redusere metangassutslippet med 20 prosent, fortsetter direktør Bjørnstad.

– Vi har valgt å kalle prosjektet «Hightechfjøs» og har fått finansiering over jordbruksavtalen med 15,5 millioner. Summen skal vi matche det med tilsvarende selv, sier Bjørnstad. – Vi går til innkjøp av utstyr som skal måle utslipp av metangass fra kyr. Målet er å finne kyrne som har egenskaper med lave utslipp av metan og avle videre på disse. Det skal i samme prosjekt også letes etter andre interessante data som det i dag ikke avles for, eller også forbedre det som allerede er gjennom bruk av ny teknologi.

Hvorfor norskprodusert storfekjøtt?
– I tillegg til at 70 prosent av norsk storfekjøtt er produsert på NRF i kombinasjon med melk, er storfekjøtt produsert på ammekyr en viktig produksjon for å dekke det nasjonale markedet, både i forhold til volum og som grunnlag for et mangfold for forbruker, forteller han. – I tillegg gir også denne produksjonen viktige bidrag til å vedlikeholde kulturlandskapet og for å utnytte utmarksbeitene. Begge typer storfekjøttproduksjon er viktig for norsk landbruk og for å utnytte grovfôrarealene i landet. Den kombinerte melk- og storfekjøttproduksjonen på NRF er avgjørende for å beholde et lavere klimautslipp og for å ha en kostnadseffektiv storfekjøttproduksjon, avslutter Sverre Bjørnstad, – og da er det viktig å forbedre alle egenskaper vi kan gjennom moderne avlsarbeid.

Kilde: Pressemelding fra Geno