Ku og sau på beite
Foto: Berit Keilen / Scanpix

Litt mindre av det meste i jordbruket i 2019

14. november 2019

Det er fremdeles i underkant av 40.000 aktive bønder i Norge. Samtidig går tallet på sauer og melkekyr ned, viser tall fra Landbruksdirektoratet.

Se alle tall hos Landbruksdirektoratet her

Samlet er det 39.185 foretak som har søkt om produksjonstilskudd i 2019, viser foreløpige tall. Dette er små endringer sammenlignet med i fjor.

– Reduksjonen fra i fjor er på 467 foretak, og det betyr en nedgang på to prosent. Fristen for å søke produksjonstilskudd gikk ut 29. oktober, så tallene vi har nå er basert på det søkerne har oppgitt. Tallene kan endres noe i løpet av saksbehandlingen, men de foreløpige tallene viser likevel det store bildet, sier Jørn Rolfsen, administrerende direktør i Landbruksdirektoratet.

Nedgang i jordbruksarealer

Tallene viser også at det totale jordbruksarealet som er i drift i Norge har gått ned med rundt 40.000 dekar sammenlignet med 2018.

– Dette er søkernes opplysninger. Vi vet av erfaring at det vil komme inn noe mer areal som er i drift i forbindelse med dispensasjons- og saksbehandling av søknader, sier Rolfsen.

Grovfôr går opp, korn går ned
På landsbasis har arealene med grovfôrproduksjonen på fulldyrka og overflatedyrka jord økt med vel 16 000 dekar, mens kornarealene har gått ned med vel 63 000 dekar sammenlignet med fjorårets tall. Sum areal til grovfôr, korn, potet, grønnsaker og frukt og bær har gått ned i alle fylker, bortsett fra Vest-Agder og Troms. Det som ser ut til å være nedgang i Møre og Romsdal og økning i Trøndelag skyldes Rindal kommune som ble flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag fra 01.01.2019. Ellers viser tallene at potet -og fruktarealene har blitt større, mens grønnsaks- og bærarealene har gått ned.
De foreløpige tallene viser at totalt areal som drives økologisk eller er i andre eller tredje års karens i 2019 var vel 382 000 dekar. Dette er ca. 7 000 dekar lavere enn de endelige tallene for 2018 som var vel 389 000 dekar.

 

Færre melkekyr og sauer

Samtidig som antall aktive bønder har holdt seg noenlunde stabilt siden i fjor, viser den foreløpige oversikten at tallet på melkekyr i 2019 har gått ned med nesten 9.000 sammenlignet med endelige tall for 2018.

Det foreløpige tallet for ammekyr i 2019 er nesten 1.600 høyere enn i 2018, og for øvrig storfe har tallet gått ned med rundt 10.600 sammenlignet med 2018.

De foreløpige tallene fra Landbruksdirektoratet viser også at antall sau og lam som ble sluppet på utmarksbeite har gått ned med henholdsvis 49.000 og 46.000 sammenlignet med 2018. Det er imidlertid mulig å etterregistrere dyr som er sanket fra utmarksbeite fram til 10. januar. Dermed kan de endelige tallene bli høyere, påpeker direktoratet i en pressemelding.

 

NTB.