Foto: NBS
Foto: NBS

Krever kostnadskompensasjon og 150 000 kr. pr årsverk

24. mars 2022

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vedtatt sine føringer for forhandlingsutvalget. De krever full kostnadskompensasjon og tetting av inntektsgapet med 150 000 kroner.

Her er uttalelsen fra fylkesledermøtet

Utgiftene har steget ukontrollert det siste året. Selv med 754 millioner kroner ekstra etter tilleggsforhandlinger og gjennomført el-kraft-støtte utgjør økte kostnader totalt 4-5 milliarder kroner. Fylkesledermøtet krever at dette blir dekket fullt ut før reelle forhandlinger om ny jordbruksavtale begynner.

Inntektene i jordbruket har gjennom mange år sakket akterut i forhold til andre grupper og utgjør nå et etterslep på 18-20 milliarder norske kroner. I tillegg er det store variasjoner mellom produksjonene, der særlig korn, sau og ammeku kommer dårlig ut. Fylkesledermøtet forutsetter at det blir prioritert å jevne ut inntektene også mellom produksjonene.

Stortinget har vedtatt: «Stortinget ber regjeringen legge frem en forpliktende og tidfestet plan i løpet av 2022 for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Inntektsgapet skal tettes uavhengig av bruksstørrelse, produksjon og landsdel.»

I tillegg har Hurdalsplattformen mål om å øke sjølforsyningsgraden til 50 %, korrigert for import av fôrmidler.

På bakgrunn av dette vil fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag stille følgende krav ved årets jordbruksforhandlinger:

1.Full kostnadskompensasjon

2.Tetting av inntektsgapet med 150 000 kr per årsverk

Som det er slått fast i Hurdalsplattformen er samfunnsoppdraget for jordbruket å sikre befolkningen nok, trygg mat produsert på norske ressurser. Inntektene i jordbruket er nå så lave at mange vurderer å slutte som matprodusenter. Behovet i jordbruket er høyt.

Vi krever etter behov!

Kilde: Pressemelding fra NBS