Granskingen, som ble oppsummert i KPMGs rapport 10. desember 2019, viser at Mattilsynet har flere utfordringer med styring, organisering og forvaltningspraksis i tilsynsvirksomheten.

Landbruks- og matministeren har hatt jevnlig dialog med Mattilsynets direktør om oppfølging av granskingen i løpet av 2020, og er godt fornøyd med hvordan Mattilsynet følger opp granskingen:

– Jeg erfarer at Mattilsynet har håndtert oppfølging av granskingen, og stadig gjør det, på en solid og tillitvekkende måte, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Tirsdag 3. november 2020 ble det avholdt et nytt statusmøte der Mattilsynets direktør orienterte om arbeidet som er gjort så langt, knytta til KPMGs funn, og hva Mattilsynet vil ha spesiell oppmerksomhet på framover.

Bedre dialog med næringene og bedre veiledning

Det er igangsatt tiltak for hvert av de åtte funnene fra KPMGs rapport.

Dialog med næringene og kvalitet i tilsynsarbeidet har vært prioriterte innsatsområder i oppfølging av granskingen.

Bruk av observasjonsskjema ved hvert tilsyn, er et av tiltakene som er innført. Dette skal sikre at tilsynsobjektet og Mattilsynet er enige om hva som er observert på tilsynet, og at dette skal kunne dokumenteres.

95 prosent fornøyd

Mattilsynet har også innført brukerundersøkelser etter tilsyn, fra september 2020. Brukerundersøkelsen sendes ut og besvares på SMS.
Rundt halvparten av de rundt 1.000 som denne høsten har fått tilsyn av Mattilsynet, har svart på undersøkelsen. Resultatene ble tirsdag lagt fram på et møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). 95 prosent svarer at de er fornøyd eller svært fornøyde etter å ha hatt tilsynet på besøk i høst.

Bedre kvalitetssikring av tilsynsrapporter er et tredje tiltak. Det er etablert en ny retningslinje for inspeksjonsrapporter, og kvalitetssikring av rapportene skjer i regionale team. Dette er et viktig tiltak for å sørge for at Mattilsynet blir mer enhetlig i sin tilsynsvirksomhet.

– Mattilsynet var raskt ute med å iverksette relevante tiltak for å bedre forvaltningskvaliteten, men understreker at dette er et kontinuerlig arbeid.  Jeg har forventninger til at Mattilsynet fortsatt skal ha stor tillit i befolkningen, sier Bollestad.

Mattilsynet vil i 2021 fortsette arbeidet med  å forbedre kommunikasjon og kvalitet på tilsyn.

– Jeg forstår at det er en ekstra krevende situasjon, også for Mattilsynet, med håndtering av koronautbruddet i tillegg til oppfølgingen av granskingsrapporten. Jeg er opptatt av at det er god framdrift for å iverksette tiltak som er treffsikre, og som bidrar til at forvaltningskvaliteten i Mattilsynet forbedres. Jeg vil fortsatt ha tett kontakt med Mattilsynet i arbeidet med oppfølging av granskingen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.