Byggåker
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Felleskjøpet Agri anbefaler å øke kornprisen med 10 øre pr. kg.

23. mars 2021

Felleskjøpet Agri som nå er markedsreguator for korn anbefaler i sitt innspill til jordbruksforhandlingene å øke kornprisen med 10 øre pr. kg, og en økning i arealtilskuddene tilsvarende 6 øre pr. kg.

Under punktet anbefalinger tiltak tilskudd og priser skriver de følgende:

Det er for tidlig å fastslå at kornøkonomien har stabilisert seg, og avstanden i vederlag til arbeid og
kapital sammenlignet med gjennomsnittet i jordbruket er betydelig. Vi anbefaler en styrking
tilsvarende en økning i kornpris på 16 øre. 10 øre per kg på priser og arealtilskudd tilsvarende 6 øre
per kg. Dette innebærer en øking i arealtilskuddet totalt på om lag 84 millioner kroner.

I de siste årene er det stort sett gitt flate arealtilskudd uten å forsterke differensieringen mellom
sone 1 og 3. Det mener vi er uheldig av to årsaker. Den ene årsaken er at differensiering av
arealsonene bidrar til en sterkere differensiering av kornslag i tråd med etterspørsel. Den andre
årsaken er at tilskuddet utgjør en større andel av inntekten i randsonene. Tilskuddet bidrar dermed
til å sikre lønnsomhet i kornproduksjonen i randsonene. I randsonene virker også
transportkostnadene inn negativt (ref. avviklingen av tilskuddet for inntransport av korn i 2012).

På denne bakgrunn vil Felleskjøpet Agri anbefale følgende utviklingstiltak, endring av tilskudd og
priser:

• Styrke FoU innsatsen på sortsutvikling av proteinvekster både til fôr og human konsumpsjon.

• En generell økning i målpriser på 10 øre per kg for korn, oljevekster, erter og åkerbønner.
Prisforholdene mellom kornslagene opprettholdes, med unntak av havre som økes 2 øre mer
enn bygg.

• Arealtilskuddet anbefales styrket på nivå med 84 millioner. Felleskjøpet Agri vil peke på tre
modeller for dette med fordeler og ulemper.

1. Arealtilskuddet økes flatt for alle soner tilsvarende 6 øre per kg eller 29 kr per daa.
▪ Fordeler- enkelt å administrere, styrker kornøkonomien.
▪ Ulemper – stimulerer i liten grad fram ønskede kvaliteter.

2. Arealtilskuddet økes 46 kr per daa i sone 3 og 5. 20 kr per daa for øvrige soner.
▪ Fordeler – stimulerer kornøkonomien i randsonene.
▪ Ulemper – større stimuli fra tilskudd gir mindre stimuli fra marked.

3. Arealtilskuddet for hvete sone 1 økes tilsvarende 10 øre per kg, tilsvarende 22 kr per
daa, sone 3 og 5 økes som i forslag 2. Øvrige soner gis 15 kr per daa tilsvarende 4 øre
per kg.
▪ Fordeler – en mer finmasket bruk av virkemidler for å stimulere til økt
produksjon av rette kvaliteter slik at verdiskapingspotensialet tas ut.
▪ Ulemper – Mer administrasjon og kontroll. Tilskuddet vil også stimulere
høsthvete i sone 1, en kvalitet det er nok av.

• Arealsonene gjennomgås mtp. å få en soneinndeling mer i tråd med dyrkingsforhold slik at
tilskuddet stimulerer til en bedre samlet utnyttelse av produksjonspotensialet av etterspurte
kornkvaliteter.

• Styrke FoU innsatsen på sortutviklingen av hvete og havre slik at kornslagene styrkes i
konkurransen med høytytende bygg.

• Øke prisnedskriving/matkorntilskuddet slik at det kompenserer fullt ut for økningen i
målpriser.

• Vurdere tiltak som stimulerer proteinrike vekster som forgrøde til mathvete i sone 1 og som
øker omfanget av bygg i sone 3 uten at det går på bekostning av havreproduksjonen i sone 3

• Stille seg bak planen om en innovasjons- og vekstsatsing for norsk matkorn og proteinvekster
gjennom en prioritering i FFL /JA .

• Rådgiving mot bonde: Satsing på nye arter, sorter og dyrkingsteknikker vil medføre økt
rådgivingsbehov og antakelig også nye rådgivingsformer for at bonden skal lykkes. Vurdering
av rådgivings- og øvrig kommunikasjonsbehov må inngå i en slik satsing.

• Endre noteringspunktet for matrug til Larvik.

Kilde: Felleskjøpet Agri