Regjeringa ga en «våronngaranti» og ba grøntprodusentene om å plante og så som vanlig. – Vi hadde ønsket en bedre løsning for næringa, men det var så langt vi kom, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Risikoavlastningsordningen for grøntnæringa tar utgangspunkt i den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket. Formålet er å sikre produsenter mot store tap som følge av mangel på arbeidskraft i innhøstingen, eller om arbeidet ikke kan gå som forutsatt på grunn av pålagte restriksjoner.

-I disse dager går grøntprodusentene i gang med våronna. Det er ikke sikkert at denne ordningen bidrar til at all produksjon vil gå som planlagt, men det er viktig å få på plass en ordning, understreker Bartnes.

Mange produsenter opplever stor usikkerhet om det vil bli mangel på arbeidskraft når innhøstingen skal gå i gang, noe som påvirker beslutningen om hva og hvor mye som blir plantet eller sådd.

-Det er positivt at det blir satt opp en egen ordning for grøntnæringa i denne særlige situasjonen. Det er også bra at kompensasjonsordningen inkluderer situasjoner hvor arbeiderne ikke vil kunne gjennomføre jobben som planlagt, grunnet restriksjoner, sier Bartnes.

Ordningen skal gjelde for arbeidsintensive grøntproduksjoner som veksthus, potet, frukt, bær og grønnsaker, og for innhøstingen dette året.

Usikker om det er bra nok

– For oss har det vært viktig å få til en risikoavlastningsordning slik at vi sikrer nok norsk matproduksjon i år. Ordningen gir bonden noe støtte dersom det ikke blir mulig å få tak i nok arbeidskraft utover i sesongen og i innhøstinga. Det var det beste vi kunne få til i denne situasjonen, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Samtidig stiller Hoff spørsmål om dette oppfyller forsikringene som landbruksministeren tidligere har gitt til grøntprodusentene.

– Bollestad har tidligere sagt at det bare er å så og plante nå, arbeidskraft skal vi sikre til høsten. Jeg er faktisk litt usikker på om ordningen vi nå er enig om, gir den nødvendige risikoavlastningen, sier Hoff.

-På ingen måte tilstrekkelig

– Ideen er god, men vi hadde helt andre forventninger til forhandlingsresultatet enn denne. Det er på ingen måte tilstrekkelig til å kunne være en tilfredsstillende risikoavlastning, sier adm. dir. Elisabeth Morthen i Gartnerhallen. – I og med at det ikke er gjort endringer av vekstgruppene, med oppdeling i ulike kulturer, slik Gartnerhallen på forhånd hadde bedt om, og at det opprettholdes en egenandel på 30 prosent, er dette ikke godt nok. At taket er hevet fra 750.000 kroner til 2 mill. kroner, er bra, men fortsatt er det de  store grøntprodusentene som dyrker flere arbeidsintensive kulturer som trenger bedre garantier for å inngå store økonomiske tap. Disse er avhengig av mange sesongarbeidere, og vil rammes spesielt hardt av mangel på sesongarbeidskraft, sier Morthen.

– Vi opplever at veldig mange andre næringer får rause tiltakspakker på grunn av koronakrisen, og deres departementer har vært svært raskt på banen. Landbruksministeren og Stortinget har sagt norsk matproduksjon skal opprettholdes, oppfordrer produsentene til å plante og så, og sier matproduksjon er en samfunnskritisk funksjon. Da må produsentene få risikoavlastning som virker. Dette holder ikke, sier Morthen til Nationen i dag.

Arbeidskraft for å berge avlinger

Det er tatt utgangspunkt i avlingsskadeordningen for å få en enkel og effektiv ordning. Det vil være et tak for utbetaling per vekstgruppe på 2 millioner kroner og en egenandel på 30 prosent per vekstgruppe.

-Vi har jobbet for en løsning som i enda større grad ville fjernet den økonomiske usikkerheten, og slik bidratt til at produksjonsplanene vil gå som normalt i år. Det er viktig å fortsatt jobbe for at grøntsektoren får nødvendig kompetanse og arbeidskraft, slik at mest mulig av matproduksjonen kan berges utover sesongen, sier Lars Petter Bartnes.

LMD vil gjøre endringer i forskriften neste uke, og sende endringene i avlingsskadeordningen på høring så snart som mulig.

Skaper trygghet

– Endringen i avlingsskadeordningen som partene nå er enige om, skaper trygghet for bøndene som produserer frukt, bær, grønnsaker og poteter. Det er viktig at den planlagte produksjonen igangsettes for å sikre det norske markedet gode, norske produkter fremover, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Les protokollen fra møtet her

Kilde: Pressemeldinger fra Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet