Torgeir Knag Fylkesnes
Torgeir Knag Fylkesnes

Enighet om mer enn strømstøtte

9. februar 2022

I forbindelse med forhandlingene om strømstøtteordningen for landbruket og veksthusnæringen har SV fått til en enighet med regjeringspartiene om hvordan håndtere den generelle krisen i landbruket. 

– Krisen i jordbruket handler om mer enn strøm, og med denne enigheten mellom SV og regjeringspartiene legger Stortinget viktige føringer for arbeidet med både kompensasjon og jordbruksforhandlinger, uttaler SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. 

– Vi slår nå fast at å tette inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper i samfunnet og øke selvforsyningen i Norge, skal være førende for utforming av statens forhandlingsgrunnlag til jordbruksoppgjøret. Dette peker retning for en ny jordbrukspolitikk. 

– Vi mener fortsatt at bøndene bør få full kompensasjon utbetalt i sommer, og at strakstiltak er nødvendig for å redde våronna. Vi tror det er helt nødvendig for å sikre matproduksjon og unngå at mange bønder går ut av yrket. Vi er likevel fornøyde med dagens løsning som gir marsjordre til regjeringen om å følge opp med eventuelle strakstiltak og tydelige føringer på hva som venter i jordbruksoppgjøret, avslutter han. 

Her er noen sitater fra enigheten mellom regjeringspartiene og SV i Næringskomiteen som Landbruk24 har fått tilgang til.

Flertallet viser til at den økonomiske situasjonen for mange utøvere i landbruket er alvorlig. Det er avgjørende for Norges matsikkerhet, beredskap og utvikling i distriktene at man sikrer matproduksjonen på kort og lang sikt. Dette er særlig viktig i en tid hvor den globale matsikkerheten og forsyningen er under sterkt press, det vil være ekstra alvorlig dersom det oppstår en situasjon der store matproduserende land varsler stans i mateksporten.

Flertallet registrerer at det er stor kostnadsvekst på flere viktige innsatsfaktorer for landbruket og vektlegger at dette håndteres som forutsatt av partene iht protokoll fra tilleggsforhandlingene høsten 2021.  På bakgrunn av den anstrengte økonomiske situasjonen i jordbruket ser flertallet det som viktig at det arbeides med å finne en løsning for å kunne foreta ekstraordinære utbetalinger raskest mulig i 2022.

Flertallet er imidlertid bekymret for kostnadsøkningens betydning for vekstsesongen, dersom mange bønder ikke er i økonomisk stand til å anskaffe gjødsel og andre avgjørende innsatsfaktorer i våronna.  

Flertallet ser det som viktig at regjeringen følger situasjonen nøye og løpende og om nødvendig foreslår om det må iverksettes tiltak for å sikre at likviditetssituasjonen, til tross for utbetaling av produksjonstilskudd i februar og kompensasjon for ekstraordinære utgifter til samme tid, ikke svekker landbrukets evne til å anskaffe nødvendige innsatsfaktorer i forbindelse med vekstsesongen. 

Flertallet forventer videre at utfordringer knyttet til ekstraordinære kostnader blir viet særskilt oppmerksomhet i det kommende jordbruksoppgjøret.

Flertallet er enig om at målet om å tette inntektsgap og øke selvforsyning skal være førende prinsipper i jordbrukspolitikken og i utforming av statens forhandlingsgrunnlag til jordbruksoppgjørene.

Les hele innstillingen fra Næringskomiteen her