Bakgrunnen for ordningen er at utbruddet av Covid-19 har medført en rekke restriksjoner, bl.a. for grensepassering og karanteneregler. Dette har gjort det krevende for skogbruket å få tilgang til nødvendig arbeidskraft. Restriksjonene innebærer økte kostnader for de i skogbruket som har ansvar for å organisere og gjennomføre utplanting. Det er produsert 28 millioner skogplanter for utplanting våren 2020, og dersom de ikke blir plantet ut i løpet av våren, må de kastes.

Landbruks- og matdepartementet foreslår derfor, etter dialog med avtalepartene i jordbruksforhandlingene og næringsorganisasjonene i skogbruket, å omdisponere midler under Landbrukets utviklingsfond (LUF). Landbruksdirektoratet  har utredet tilskuddsbehovet og innretning av ordningen.

Underveis har regjeringen nylig gjennomført endringer i utlendingsforskriften, bortvisningsforskriften og dagpengeordningen. Dette gjør det lettere for utenlandske sesongarbeidere å komme til Norge og enklere for permitterte nordmenn å ta jobb i landbruket. Med bakgrunn i dette, foreslår Landbruks- og matdepartementet, etter samråd med avtalepartene i jordbruksoppgjøret og næringsorganisasjonene i skogbruket, et tilskudd på 1,30 kroner per skogplante for alle planter som plantes våren 2020.

– Jeg er glad for at vi, etter samråd med næringen, kan foreslå støtte til skogplanting som bidrar til at årets vårplanter blir satt ut. Ordningen er enkel å håndtere for både skogbruket og forvaltningen. Etter mitt syn er det en god balanse mellom prioriterte tilskuddsmidler til vårplantingen i denne krevende situasjonen vi står oppe i, og samtidig unngå å omfordele for mye penger fra andre viktige tiltak i skogbruket som ungskogpleie og veibygging, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Kilde: Landbruks- og matdepartementet