– Stortinget har gjort eit vedtak som i realiteten betyr at den viktigaste ulven i Noreg og maken hans blir skotne dersom dei blir verande i reviret sitt. Gjennom å opne for lisensfelling i det aktuelle området, er det ein svært høg risiko for at ulvane i Deisjøreviret blir felt dersom dei ikkje blir flytta til ein annan stad, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Ulveparet i Deisjøreviret held i hovudsak til innanfor ulvesona, men har også revir utanfor. Hannen i reviret er ein genetisk verdifull ulv, som det av omsyn til ulvebestanden si overleving, er viktig å ta vare på. Årsaka er at den sør-skandinaviske bestanden er sterkt prega av innavl. Det er viktig å få nye genar inn med jamne mellomrom for å sikre bestanden si langsiktige overleving.

Miljødirektoratet skal forsøke å flytte ulvane

For å hindre at den genetisk verdifulle ulven og maken hans blir felt under lisensfellinga, har departementet bestemt at det skal gjerast forsøk på å flytte ulvane. Oppdraget med å flytte ulvane er gjeve til Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn. Miljødirektoratet skal gjennomføre oppdraget omgåande, innanfor rammer som dei vurderer som fagleg forsvarlege.

– Det er ein risiko knytt til å flytte ulvane, men slik eg ser det, har eg ikkje andre val. Når Stortinget har sagt at lisensfellingsområdet utanfor ulvesona ikkje bør avgrensast slik at ein kan ta vare på ulvane i sitt opphavlege revir, vil eg som ansvarleg statsråd sjølvsagt følgje opp dette, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Avgjerda til departementet (11. desember 2020) kan lesast her.

Der står det blant annet:
Det kan ikke drives lisensfelling i det aktuelle området før:
– begge ulvene i Deisjøreviret er flyttet, og
– lisensjeger har fått bekreftelse fra Fylkesmannen om at området er åpnet for
lisensfelling.

Før departementet tok avgjerda om flytting, vart Miljødirektoratet bedt om ei fagleg vurdering av flyttinga . Denne vart oversendt departementet 9. desember 2020.

-Nå må flyttinga skje raskt

Leder i Innlandet Bondelag Elisabeth Gjems forventer at flyttinga av ulveparet skjer raskt, så lisensfellinga kan komme i gang. Vedtaket i Stortinget gjorde at folk i Østerdalen fikk tilbake litt av trua på myndighetene. For hver dag som går etter den 15. desember uten at det åpnes for uttak av ulv i den utvida ulvesona vil den trua svekkes igjen. Lokale kjentfolk har god oversikt over hvor paret befinner seg, men har foreløpig ikke hørt noe fra SNO, sier Gjems til Landbruk24.