Pollestad og Bollestad
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bollestad, Pollestad og #Bondeopprøret møtes til debatt

30. august 2021

I kveld møtes landbruks- og matminister Olaug Bollestad og en av bondeopprørerne Sven Martin Håland til debatt i Time Bibliotek på Jæren. I tillegg deltar blant andre Geir Pollestad (Sp) og leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming. Landbruk24 refererer det viktigste fra debatten.

Det er Stavanger Aftenblad som arrangerer debatten og du kan følge den direkte her fra kl 19.30. 

Første tema er jordvern, et meget aktuelt tema på Jæren. I Time kommune der debatten arrangeres har kommunestyret nettopp gått inn for å omdisponere et stort areal til datasenter.

Margret Hagerup (H) sier at nedbygging av matjord har blitt redusert med 45 prosent under den nåværende regjeringen.
Olaug Bollestad (KrF) sier at regjeringen nå har satt et mål om å maksimalt omdisponere 3 000 dekar i året. KrF vil ha et ekstremt strengt jordvern.
Ingrid Fiskaa (SV): 3000 dekar er for mye, vi må ned mot null!
Geir Pollestad (SP): Vil ha en nullvisjon for nedbygging av matjord, vil flytte bestemmelser om jordvern til nasjonalt nivå, dette er ingen sak for lokalpolitikere.
Bjørn Gimming: Jordvern er et nasjonalt ansvar. 

Jordbruksinntekter

Sven Martin Håland: Svarer på hvorfor han var med på å starte et bondeopprør. Vi har avdekket at vi tjener bare 135 kroner. Politikerne visste ikke hvor dårlig lønnsomheten var i jordbruket. Vi har oppnådd at politikerne forstår mer av situasjoen i jordbruket. Kostnadsøkningene vi nå står overfor er 1 til 1,5 mrd, i tilleggsforhandlingene blir vi tilbudt omkring 500 mill.

Bjørn Gimming: Bondeopprøret har fått fram frustrasjonen blant bøndene. Vårt krav er at vi får inntekt på linje med andre grupper i løpet av neste stortingsperiode.

Olaug Bollestad: Vi brukte det tallgrunnlaget vi var enige om i år. Tilleggsforhandlingene er en mulighet for å justere når det kommer uventede kostnadsøkninger. Vårt utgangspunkt var å tilby samme økning som andre grupper. KrF sitt mål er å tette inntektsgapet.

Geir Pollestad: Vi går til valg på en likestilling av inntektene i jordbruket med andre grupper innen 4-6 år. Da er det viktig at vi samarbeider med partier som vil det samme. Det trengs mange virkemidler som må brukes for å oppnå det resultatet. Regjeringen har ikke tatt innover seg hvor dramatisk situasjonen er i mange distriktssamfunn. 

Olaug Bollestad: SP har noen venner de skal forhandle med som vil redusere kjøttforbruket.

Ingrid Fiskaa: Ønsker at SP kunne stemt for SV sitt forslag om en opptrappingsplan med tetting av inntektsgapet innen 4 år. SV vil systematisk desentralisere jordbruket, ved bl.a. å senke kvotetaket for melk.

Geir Pollestad: Vi var ikke gode nok sist vi var i regjering. Sjølforsyningsgraden må økes. 

Bjørn Gimming: Når valget er over må vi komme til praktisk politikk, da må verktøykassen utvides.

Sven Martin Håland: Vi må få en tidsfrist for inntektsutjevning, slik at vi kan måle framdrifta. Skryter av Bollestad sin innsats i forhandlingene med Storbritannia. 

Bollestad: Har tro på dialog med organisasjonene, det er avgjørende for at vi skal lykkes. 

Fiskaa: Det holder ikke bare med god dialog, vi må en kraftig endring i landbrukspolitikken.

Pollestad: Vi må få en sterkere styring av matvarekjedene. Lov Om god handelsskikk er bra, men vi må gjøre mer.

Bollestad: Kjedemakt er en stor utfordring, skal vi sikre sjøleiende bønder må vi passe på at kjedene ikke får mer makt over bonden.

Hagerup: Vi må fortelle om hvor god den norske maten er, og den gode måten den er produsert på.

Matberedskap

Ulrikke Torgersen (MDG): Vi vil halvere kjøttforbruket, og øke sjølforsyning for planteprodukter.

Bjørn Gimming: MDG’s politikk vil føre til redusert norsk matproduksjon.

Torgersen: Vi må bli mindre avhengig av fôrimport.

Gimming: Redusert norsk kjøttproduksjon er ikke et klimatiltak, det vil redusere arealet som brukes til matproduksjon.

Torgersen: Jorda på Jæren egner seg godt til korn og belgfrukter. 

Bollestad: Beitedyr opprettholder kulturlandskapet, og bidrar til karbonbinding. 

Pollestad: Vi kan ikke basere oss på å importere maten. Grasarealene i hele landet må brukes. Enig med MDG i at vi skal produsere mer frukt og grønt i Norge. 

Fiskaa: Vi vil doble beitebruken, tilskuddsordningene må endres, små og mellomstore bruk må prioriteres. Galskap at vi har kvittet oss med kornlager. 

Bollestad: Viktigst å øke norsk kornproduksjon, vil fylle et eventuelt beredskapslageret med norsk korn.

Pollestad: Vil etablere et beredskapslager ved å kjøpe korn på verdensmarkedet. Ved regjeringsskifte vil det bli etablert et beredskapslager for matkorn.

Hagerup: Pandemien har vist oss at internasjonalt samarbeid var viktig. Vi er for lokale tørke og lageranlegg.

Fiskaa: Har på sin sykkeltur rundt i Rogaland registrert at minst annethvert fjøs er lagt ned. Vi trenger en ny landbrukspolitikk.

Pollestad: Vi kan ikke understreke nok hvor viktig et sterkere tollvern er for norsk matproduksjon. Beredskapen må styrkes, mat er like viktig som soldater.

Hagerup: Vi må ha en balanse mellom støtte til produksjon og areal.

Torgersen: Vi har lagt fram vårt eget jordbruksoppgjør der vi tetter gapet på 4-5 år. Vi støtter Bondeopprøret.

Aftenbladets kommentator oppsummerte debatten med å sitere Bill Clinton: “It’s the economystupid”