Poteter
Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

Avlingsprognose: Høyere potetavling enn i fjor.

7. september 2018

Det ligger an til at årets potetavling kan bli større enn fjorårets. Det er foretatt prøvegravinger i 100 potetåkre i de viktigste potetdistriktene rundt om i landet i uke 35. Resultatene viser at det kan bli 8 prosent større avling enn i fjor. Variasjonen i avlingsmengde og kvalitet er langt større enn normalt, og tørkesommeren har satt sitt preg på årets potetavlinger.

Les hele saken og se prognosen hos NLR og GPS.

Her er et utdrag fra oppsummeringa som NLR har skrevet:

På tross av den tørre og varme sesongen i år viser avlingsprognosa at vi kan forvente høyere avlinger i år enn i 2017. Prøvene er både tatt ut på arealer med jevn tilgang på vann og på arealer som ikke har fått vann. I gjennomsnitt viser prøvegravingene at vannt areal har ca 900 kg meravling per daa. At ikke forskjellen er større kan sannsynligvis forklares med at en stor andel av potetarealet som ikke er vannet ligger på de relativt tyngre jordartene (høy andel jord i siltfraksjon).

Antall knoller under hver plante har vært jevnt over vært høyt i år, og dette er med på å sikre årets potetavling. Prognosa viser også at det er en større andel av knoller i størrelsen 40-60 mm. På grunn av den varme og tørre sommeren har vi kommet noe lenger i potetplantenes utvikling enn det vi normalt ser (stor variasjon i landets potetåkre). Usikkerhetsmomentet vil som alltid være hvor stor veksten blir i de kommende ukene, noe som i hovedsak er avhengig av ytre faktorer som nedbør, angrep av skadegjørere og næringstilgang.

På Østlandet ser det generelt ut til å bli høyere avlinger enn i 2017, men det er forskjeller fra område til område.

  • I Solør-Odal-området ligger avlingsnivået høyere enn både fjoråret og gjennomsnittet for 2002-14. Knollfordelinga viser at det er jevnt fordelt i de ulike fraksjonene, så avlingsøkningen skyldes nok flere knoller.
  • I Mjøsområdet er avlingsnivået likt med fjoråret og gjennomsnittet for 2002-2014. Knollfordelinga er jevnt fordelt i fraksjonene.
  • I Oslofjordområdet ligger avlingsnivået betydelig høyere enn i fjor. Kun i 2004 og 2014 er det tidligere registrert høyere avlingsnivå.
  • På Romerike ligger avlingsnivået betydelig lavere enn i fjor. Det er ikke vannet i feltene som er prøvetatt. Knollfordelinga viser at det er flere små knoller enn tidligere.

I Nord-Trøndelag er avlingsnivået litt høyere sammenlignet med i 2017.

På Jæren er avlingsnivået meget høyt. Bare en gang tidligere er det registrert så høyt nivå og det var i 2004. Knollfordelinga viser at det er en god del større knoller enn tidligere.

I Møre og Romsdal er det første året det tas prøver fra i år. Avlingsnivået er høyt når man sammenlikner med gjennomsnittsavlingene for de 37 prøvene som er tatt ut i Asterix.

I Troms er avlingsnivået høyere enn i fjor, men lavere enn gjennomsnittet for 2006-2014. Det er en god del små knoller ennå.

Kilde: NLR