Leif Forsell
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Staten tilbyr jordbruket 11 900 kroner pr. årsverk

14. mai 2018

Staten tilbyr en samlet ramme på 1 milliard kroner. Det skal gi en inntektsvekst på 11 900 kr pr årsverk hvis markedet kommer i balanse. Tilbudet inneholder 670 millioner i økte budsjettoverføringer. Jordbruket får innfridd sitt krav om økte målpriser på 198 millioner i sin helhet.

For full oversikt gå til Jordbruksavtalen her på Landbruk24

Hele tilbudet finner du her

Generelt
Prisnedskrivingstilskuddet økes med 1,6 øre, det anslås en økning i kraftfôrprisen på 4,5 øre pr. kg.
Avløsertilskuddet økes med 4500 kroner til maksimalt 78 500 kroner.
Dagsatsen for sykdomsavløsning økes med 115 kroner pr. dag.
Bunnfradraget økes med 2000 kroner til 8000 kroner.
Bedriftsrettede investeringsmidler økes med 75 millioner.
Kulturlandskapstilskuddet holdes uendret på 155 kroner pr. dekar.

Melk
Målprisen økes med 3 øre.
Distriktstilskuddet økes med 8 øre i sone C, D og E, Og med 4 øre i sone F til J.
Ny inndeling i husdyrtilskudd for melkekyr.
1- 14 kyr 4158 kr. pr. ku
15- 30 kyr 3022 kr. pr. ku.
31- 50 kyr 961 kr. ku.
Over 50 kyr 770 kr. pr. ku

Arealtilskuddet til grovfôr økes med 70 kroner i sone 5 på Vestlandet, og med 35 kr i resten av sone 5.
I sone 6 økes det med 40 kroner, og 25 kroner i sone 7.
Utmarksbeitetilskuddet økes med 50 kr pr dyr
Driftstilskuddet økes med 5 000 kr i sone 5-7
Det foreslås ingen endringer i kvoteordningen, den statlige andelen av kvotesalget på 20 prosent selges ikke ut.

Korn
Målprisen på matkorn økes med 10 øre
Målprisen på bygg og havre økes med 8 øre.
Arealtilskuddet økes med 40 kroner i sone 1 til 4.

Storfe
Arealtilskuddet til grovfôr økes med 70 kroner i sone 5 på Vestlandet, og med 35 kr i resten av sone 5.
I sone 6 økes det med 40 kroner, og 25 kroner i sone 7.
Utmarksbeitetilskuddet økes med 50 kr pr dyr
Distriktstilskuddet på storfekjøtt økes med 40 øre i sone 2 og 3, og 20 øre i sone 4 og 5.

Sau
Lammetilskuddet reduseres med 50 kroner.
Husdyrtilskuddet reduseres med 5 kr pr. sau.
Arealtilskuddet til grovfôr økes med 70 kroner i sone 5 på Vestlandet, og med 35 kr i resten av sone 5.
I sone 6 økes det med 40 kroner, og 25 kroner i sone 7.
Utmarksbeitetilskuddet økes med 50 kr pr dyr
Distriktstilskuddet på sauekjøtt økes med 40 øre i sone 2 og 3, og 30 øre og i sone 4 og 5.

Gris
Ingen endringer, bortsett fra anslag om økt kraftfôrpris på 4,5 øre
I tillegg står det blant annet dette om markedsbalansering, “Som omtalt ovenfor er pris hovedvirkemidlet for å sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel, mens markedsregulering fortrinnsvis er et virkemiddel som kan brukes for å
håndtere temporære overskudd. Statens forhandlingsutvalg vil videre vise til at det i dag
bare er lov til å ha et gitt antall purker i driftsbygningen til enhver tid, en regulering som
bl.a. har vist seg å skape tilpasninger til regelverket i form av engangspurkeproduksjon.
Produksjonsformen har økt i omfang. Denne produksjonsformen fører isolert sett til at
tilførslene av smågris øker, men kan også sies å ha dyreetiske utfordringer.
På bakgrunn av dette foreslår statens forhandlingsutvalg at partene i forhandlingene
drøfter tiltak som kan bidra til å håndtere den aktuelle markedssituasjonen.

Grønt
Målprisene økes med 3 %
Målprisen på potet økes med 25 øre.
Arealtilskuddet for potet økes med 105 kr. pr. dekar i sone 1 til 5.
Arealtilskuddet for grønnsaker økes med 150 kr. pr. dekar i sone 1-5.
Arealtilskuddet for frukt økes med 250 kr.pr. dekar i sone 1-4, og 500 kr. pr. dekar i sone 5-7.
Arealtilskuddet for bær økes med 100 kr. pr. dekar i sone 1-4, og 500 kr. pr. dekar i sone 5-7.

Distriktstilskudd, alle tall i kr. pr. kg.
Epler, pærer, plommer og kirsebær
+ 70 øre i sone 1
+ 80 øre i sone 2-4
+ 1 krone i sone 5
Moreller
+ 70 øre i sone 1.
+ 80 øre i sone 2-4
+ 1 krone i sone 5.
Bær
+ 40 øre i sone 1-3.
+ 60 øre i sone 4-7.
Tomat
+ 20 øre i alle soner
Slangeagurk
+ 10 øre i alle soner

Fjørfe
Finner ingen vesentlig endringer, bortsett fra økt kraftfôrpris som anslås til 4,5 øre