Foto: Torbjørn Tandberg
Foto: Torbjørn Tandberg

Skal utarbeide forslag til beredskapslagring av matkorn

2. november 2022

Landbruksdirektoratet har fått i oppgave å utarbeide forslag til retningslinjer for beredskapslager av korn. Målet er å forbedre Norges matsikkerhet. Det skal vurderes beredskapslagring av to eller tre måneders matkornforbruk.

– Matsikkerheten i Norge er per i dag god. Samtidig må vi ha beredskap for at ting kan forandre seg som følge av sikkerhetspolitiske kriser, klimaendringer og naturhendelser, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Regjeringen har foreslått å bruke 20 millioner kroner av neste års statsbudsjett til å opprette en ordning med beredskapslagring av matkorn tilsvarende 2–3 måneders forbruk.

– Vi har utredet om vi skal ha beredskapslager og nå starter vi det viktige arbeidet med å etablere beredskapslager for korn, sier Borch

Forslaget til retningslinjer skal være klart innen 20. februar neste år.

Mandatet for retningslinjene

Som overordnet prinsipp for beredskapslagring av korn forutsettes det at lagringen gjennomføres på best mulig samfunnsøkonomisk måte. Staten disponerer per i dag ikke kornlagere, og vil være avhengig av avtaler med private markedsaktører om kjøp av lagringstjenester. Som lagringsvare skal det benyttes hvete, men ikke mel eller annen
foredlet vare.

Staten skal eie kornet som omfattes av beredskapslagringen. Kornet kan lagres integrert med lagerholders øvrige lager. Retningslinjene kan åpne for lagring av både importert og norsk vare. Det skal foretas en grenseoppgang mot regelverket for markedsordningen for korn, og ordningen forutsettes utformet slik at konkurransen i markedet påvirkes i minst mulig grad.

To alternative størrelser på lagringskapasiteten, henholdsvis to og tre måneders forbruk (55 000 og 82 500 tonn), skal vurderes. Eventuelle behov for nyinvesteringer ved de to alternativene skal vurderes. I rapport nr. 31/2022 er det gjort kostnadsvurderinger av ulike lagringsalternativer. Kostnadsoverslagene for to og tre måneders lagring, etableringskostnader (råvare- og investeringskostnader), årlige drifts- og forvaltningskostnader samt finansiering skal gjennomgås på nytt og kvalitetssikres.

Det skal utredes retningslinjer for hvilke kriterier i kornmarkedet som må være oppfylt før uttak av beredskapslageret er aktuelt, herunder hvilket prisnivå som skal kunne utløse uttaket.

Forslaget til retningslinjer skal utformes innenfor rammene av relevant internasjonalt regelverk og regelverket for offentlige anskaffelser. Landbruksdirektoratet skal gjøre en vurdering av behovet for hjemling i eksisterende lovverk og om nødvendig foreslå relevant forskriftsregulering, herunder bestemmelser om forvaltning og kontroll. Direktoratet skal også utarbeide forslag til avtale mellom staten og markedsaktører om kjøp av lagringstjeneste

 

(©NTB)

[email protected]