– Vi utvider fellingsperioden om våren for å få en lengre periode med lisensfelling på sporsnø. Dette gjør vi for å redusere muligheten for ulv utenfor ulvesonen når sau slippes på beite. Samtidig ser vi at genetisk viktige ulver fra Finland og Russland oftest dukker opp om høsten. Den skandinaviske ulvestammen har høy grad av innavl. Ved å utsette starten for lisensfellingen til nærmere jul, reduserer vi risikoen for å felle genetisk viktig ulv, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Med denne forlengelsen av lisensfellingsperioden om våren legger regjeringen til rette for at det skal bli lettere å ta ut ulv i forkant av beitesesongen, og på den måten redusere risikoen for at det er ulv i området når dyr slippes på beite, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Selv om tamreindrift kan være sårbar for forstyrrelser hele året, gjelder det særlig for kalvingsperioden på våren. Det påhviler derfor et ansvar på lisensjegere om at lisensfelling av ulv i tamreinområder gjennomføres i samråd med berørte reinbeitedistrikt.

Utenfor ulvesonen vil det i hovedsak være lisensfelling rettet mot streifdyr. Der en lisensfelling utenfor ulvesonen kan berøre årsvalper, bør ikke lisensfellingen starte før 1. januar.

Departementet hadde forslag til endring av lisensfellingsperioden på alminnelig høring i 2018 og fikk inn mange høringssvar. Det har også vært gjennomført konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund om lisensfellingsperiodens lengde.

Lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen er fra 1. januar til og med 15. februar. Denne perioden endres ikke.

Kilde: Klima- og miljødepartementet.