Jon Georg Dale og Omsetningsrådet
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nytt regelverk for markedsbalansering blir ikke ferdig i år.

11. oktober 2019

Omsetningsrådet har i snart to år arbeidet med en gjennomgang av regelverket for markedsbalansering. I statsbudsjettet varsler departementet at arbeidet sannsynligvis ikke blir ferdig innen fristen 31.12. 2019. Dette blir bekreftet av protokollen fra siste møte i Omsetningsrådet.

I møtet i Omsetningsrådet 8. oktober ble det vedtatt at Landbruksdirektoratet skal ferdigstille et høringsnotat til neste møte 4. november. Når vi vet at høringsfristen minst må være på seks uker er det lett å fastslå at det ikke er mulig å vedta et nytt regelverk før nyttår.

Arbeidet med regelverket har vært omfattet med mye hemmelighold, men Nationen fikk i vår medhold i sin søknad om innsyn i rapportene fra forskjellige arbeidsgrupper. Ut i fra innholdet i de rapportene er det vanskelig å forstå hva som tar så lang tid. Det er ikke mange forslag som krever regelendringer, og det ser ut til å være relativt stor enighet i arbeidsgruppene om de endringene som foreslås.

I jordbruksavtalen var det enighet om at det skulle være et møte mellom departementet og faglaga før nytt regelverk ble sendt på høring. Dette møtet ble avholdt 28. august. Det virker som om det var da prosessen stoppet opp. Det har ikke lykkes Landbruk24 å finne ut hva som er årsaken til utsettelsene. Ut i fra det materialet som er offentliggjort er det noen punkt som peker seg ut som mulige konfliktområder.

-Opplysningskontorene.
Det er uenighet om hvordan opplysningskontorene skal organiseres. Landbruks- og matdepartementet ønsker å etablere et felles opplysningskontor for landbruket, mens et stort flertall i Omsetningsrådet ønsker en samlokalisering, men at det fortsatt skal være fire kontor.

-Prisnedskriving av varer til spesialmarkeder
Det er allerede etablert en ordning med prisnedskriving av varer til spesialmarkeder (bla. oljeplattformer). Det er uenighet om denne ordningen kun skal gjelde markedsregulator, eller om alle aktører skal kunne delta. Det er spesielt for kjøtt det er ulike syn i Omsetningsrådet.

-Dobbel mottaksplikt på kjøtt
KLF sin representant i Omsetningsrådet har fremmet forslag om dobbel mottaksplikt for kjøtt, dette ble avvist av de andre medlemmene. 

-To-delt omsetnigsavgift som produksjonsregulerende tiltak
Den saken som kanskje vil ha størst betydning for produsentene er forslaget om to- delt omsetningsavgift i situasjoner med overproduksjon. Foreløpige vurderinger tilsa at dette ikke krevde endringer i regelverket. Men det er mulig at dette er et punkt som departementet har reagert på.
Les mer om dette forslaget her

Kilde: Protokoller fra Omsetningsrådet.