Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Lammekjøtt opp 1,50 kr, storfe og egg uendret

23. mai 2019

Storfe                                                                                                                                                                             Prognosen per mai viser et underskudd av storfe på 3 200 tonn i 2019, etter at alle importkvotene er forutsatt utnyttet. Det innebærer at underdekningen på storfe er redusert med mer enn 10.000 tonn fra 2016 til 2019. I inngangen til 2019 var det 2 758 tonn storfe på reguleringslager. Den nye artikkel 19 trådte i full kraft 01. januar, noe som innebar en økning i importkvotene fra 900 til 2 500 tonn.

Det er en underdekning av norsk storfe, men det er nyetableringer og utvidelser som er planlagt, eller allerede er satt i gang. Dette innebærer at det er et svært begrenset rom for økning i storfeproduksjonen framover.

Dagens importvern gir en beskyttelse av norsk storfe på 4 prosent sett i forhold til import av helt slakt fra EU. Dette tilsier at importvernet etterhvert setter begrensninger på prisnivået for norsk storfe.    

For å bidra til mindre innfrysning av storfeslakt er det ønskelig å styre mer av slaktingen mot første halvår når etterspørselen etter biff og filet er størst. De siste årene har hoveddelen av prisøkningene for storfe blitt gjennomført i første halvår. Dette behovet ble forsterket etter at ny telledato for storfe ble satt til 1. oktober.

Styret i Nortura har vedtatt at planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe videreføres på dagens nivå på kroner 60,50 per kilo for andre halvår 2019.

Lam                                                                                                                                                                           Prognosen fra mai viser en underdekning av norsk sau og lam i 2019 på om lag 700 tonn. Etter flere år med overproduksjon er det bygd opp et betydelig reguleringslager, og en liten underdekning i 2019 er ikke nok til å bringe markedet i balanse. Reguleringslageret ved inngangen til 2019 var på 3 036 tonn sau og lam.

Langtidsutsiktene fram til 2025 viser at det ikke vil være rom for økning i produksjonen av sau- og lammekjøtt de nærmeste årene.

Prognosen tilsier at markedet nærmer seg balanse isolert for 2019, men det preges fortsatt av store lager etter flere år med overskudd. Det er utfordringer med salget utenom sesong, og det er spesielt utfordrende å få omsatt sau.

Nortura vil gi ros til de produsentene som har fulgt oppfordringen med å redusere søyetallet og å holde søyene lengre for å øke andelen lam til slakt. Det er viktig at dette videreføres. Dersom vi kommer i en situasjon hvor produksjonen øker vil vi være tilbake i overproduksjon av sau allerede i 2020.

Styret i Nortura har vedtatt at planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam økes med kroner 1,50 per kilo til kroner 66,10 per kilo for andre halvår 2019.

Egg                                                                                                                                                                                 For 2019 viser prognosen per mai et overskudd på 1 700 tonn egg. Økte klekketall gir en økning i tilførslene på vel 4 %, mens engrossalget forventes å øke med 1 % fra 2018. Omsetningsrådet har vedtatt en ramme på 1000 tonn for førtidsslakting.

Fra tunge aktører i handelen og industrien kommer det tydelige krav om at det forventes omstilling til eggproduksjon fra frittgående høner. Per april 2019 produseres cirka 75 % av eggene fra frittgående høner, og etterspørselen er derfor ikke mulig å tilfredsstille per i dag. En større andel av Nortura sine eggprodusenter har meldt omstilling til frittgående høne innen 2021, og i desember 2019 prognoseres at 84 % av eggene er fra frittgående høner.

Alle eggene fra frittgående høns og miljøinnredning inngår i den gjennomsnittlige engrosprisen. I en situasjon der hvor det stadig blir en større andel egg fra frittgående høns, som har en høyere pris vil det påvirke gjennomsnittsprisen på egg.

Med overproduksjon er det ikke grunnlag for å øke eggprisen, men samtidig gir den betydelige økningen av dyrere egg fra frittgående høner et høyere samlet prisuttak. For å kunne holde prisen uendret, er det dermed nødvendig med en tilpasning av planlagt gjennomsnittlig engrospris. Dette kan betraktes som en teknisk justering. Prisen på egg, både til produsent og i markedet vil derfor ikke endres med bakgrunn i økt gjennomsnittlig engrospris

Styret i Nortura har vedtatt at planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg økes med kroner 0,25 per kilo til kroner 19,40 per kilo for andre halvår 2019. Nortura vil presisere at dette er en teknisk justering, og at det ikke vil bli økte priser som følge av økt planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Kilde: Nortura Totalmarked