Traktor på åkeren
Illustrasjonsfoto: F. Meyer.

Jordbruksinntekt under 200 000 kroner i 2021

16. mars 2023

Gårdbrukerne hadde en gjennomsnittlig jordbruksinntekt på 198 700 kroner i 2021, en økning på 10,5 prosent fra året før. Renteutgiftene utgjorde 70 200 kroner, og gjennomsnittsgjelden per bruker var 2 844 900 kr, en økning på 5,4 prosent fra året før. Det viser statistikken som ble lagt fram av SSB i dag.

Gjennomsnittlig jordbruksinntekt, som her defineres som gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk etter fradrag av årets underskudd, var 198 700 kroner i 2021. I alt var det 35 935 jordbruksbedrifter med personlige brukere i 2021 og 33 prosent av disse gårdbrukerne hadde negativ eller 0 jordbruksinntekt. 21 prosent hadde jordbruksinntekt på 400 000 kroner eller mer.

Den samla gjennomsnittlige inntekten for personlige brukere etter rentefradrag og årets underskudd, var 727 100 kroner. Denne inntekten består av lønnsinntekter, 45 prosent, jordbruksinntekter, 27 prosent, mens kapitalinntekter, andre næringsinntekter og pensjoner utgjorde henholdsvis 15, 13 og 10 prosent.

Driftsformene svin og fjørfe hadde høyest jordbruksinntekt

Gårdbrukerne i Rogaland hadde høyest jordbruksinntekt, med 289 900 kroner, fulgt av gårdbrukerne i Nordland med 283 600 kroner. Lavest inntekt fra jordbruk hadde gårdbrukerne i Vestland og Agder, med henholdsvis 121 100 og 128 000 kroner.

Det var gårdbrukere som drev med svin og/eller fjørfe som hadde høyest inntekt fra jordbruket med 589 100 kroner. Deretter kommer brukere med kombinert mjølke- og kjøttproduksjon på storfe med 552 400 kroner. Lavest gjennomsnittlig jordbruksinntekt hadde driftsformene sau med 54 200 kroner og øvrige grovfôretende dyr med 75 500 kroner. De største brukene, som hadde fra 300 – 499 dekar, og bruk med minst 500 dekar jordbruksareal i drift, hadde en gjennomsnittlig jordbruksinntekt på henholdsvis 337 500 og 598 200 kroner.

Mest gjeld i driftsformene blandet husdyrhold, svin og fjørfe

I 2021 hadde gårdbrukerne en samlet gjeld på 102,2 milliarder kroner. Dette utgjorde 2 844 900 kroner per gårdbruker, en økning på noe over 5 prosent per bruker fra året før. Tallene omfatter både privat gjeld og næringsgjeld. I alt 19 prosent av gårdbrukerne hadde mindre enn 100 000 kroner i gjeld, mens 24 prosent hadde 4 millioner kroner eller mer i gjeld. Renteutgiftene for 2021 utgjorde i overkant av 2,5 milliarder kroner, per bruker utgjorde dette 70 200 kroner, 6 100 kroner mindre enn året før.

Gjelden varierte fra drøyt 1,5 millioner kroner per bruker med driftsformen sau, til i underkant av henholdsvis 6,4 og 7,5 millioner kroner per bruker med driftsformene svin og/eller fjørfe, og blandet husdyrhold. Brukerne i Trøndelag og Rogaland hadde mest gjeld med henholdsvis om lag 3,3 og 3,8 millioner kroner per bruker, mens brukerne i Vestland og Troms og Finnmark hadde minst gjeld med henholdsvis 1,8 og 2 millioner kroner. De største brukene, som hadde minst 500 dekar jordbruksareal i drift, hadde en gjennomsnittsgjeld på vel 7 millioner kroner.

PS: Denne statistikken kan ikke sammenlignes med de tallene som er grunnlaget for jordbruksoppgjøret.

Kilde: SSB