Foto: Fra aksjonen til Norges Bondelag tidligere i vår.
Foto: Fra aksjonen til Norges Bondelag tidligere i vår.

Høring om jordbruksoppgjøret i Stortinget

1. juni 2021

I dag er det åpen høring om jordbruksoppgjøret i Stortingets næringskomite. Etter at det ble brudd i forhandlingene før de startet, har regjeringen sendt statens tilbud til Stortinget. Etter dagens høring skal næringskomiteen behandle saken og endelig vedtak blir gjort i Stortinget 16. juni.

Her kan du se høringen i opptak

Landbruk24 oppdaterer om det viktigste som blir sagt etterhvert.

Norges Bondelag
Årets tilbud var for dårlig på inntekt, investeringer og struktur.
Grunnlagsmaterialet må gjenspeile virkeligheten. Avkastning på egenkapital, kostnader til leie av jord og kvote må tas med, dette må være på plass innen forhandlingene i 2022.
Hvis gris skal over til volummodellen, ber vi om at det følger samme prosedyre som da storfe ble overført i 2009. Reguleringsvolumet må utredes og fastsettes av Omsetningsrådet.
Stor kostnadsvekst på gjødsel, varsler mulig behov for tilleggsforhandlinger

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Tak på kvoter og tilskudd
Bort med melkebørsen
Driftstilskudd sau
Må få en opptrappingsplan for inntekt og vi må snakke om nivå ikke utvikling 
Vil ha en bred gjennomgang av tallmaterialet.
Kostnadsøkning på gjødsel, kan være nødvendig å bruke paragraf 2.4 i hovedavtalen.

#Bondeopprøret
Det er en systemfeil som har utviklet seg i 30 år.
Å måle inntekt uten å vite nivå er umulig.
Vi ber om at avkastning på egenkapital, og kostnader til jord og kvoteleie blir tatt med i totalkalkylen.
Landbruket må avstå fra investeringsmidler slik situasjonen er nå.
#Bondeopprøret vil være representert i utvalget som skal gå igjennom tallmaterialet 

Geno
Ber om en investeringspakke i melkeproduksjon på 600 mill kroner pr. år i 13 år framover.

Nortura
Hvis det ikke blir et tilstrekkelig reguleringsvolum for svinekjøtt vil sjølforsyninga gå ned.
Modellen må tilpasses til svin
Nortura ber om at taket for innfrysing av gris fastsettes av Omsetningsrådet.

Norsvin
Vil fortsatt ha målpris for svinekjøtt, men innser at det ikke blir slik.
Forutsetter at det blir et høyt nok volum som kan fryses inn.
Svin har stabil produksjon, men variasjon i forbruk.
Vil at reguleringsvolumet fastsettes av Omsetningsrådet.

TYR
Ammekuproduksjonen er den husdyrproduksjonen som har høyest norskandel.
Vil ha et eget tilskudd til ku med kalv på beite.
Driftstilskudd opp til 75 kyr.

Norsk Sau og Geit
Beitetilskudd er høgt prioritert fra oss.
Må få bedre vilkår for små og spesielt mellomstore bruk

Norsk Fjørfelag.
Støtter bruddet.
Manglende tillit til grunnlagsmaterialet er også gjeldende i fjørfenæringa.
Vi ønsker størst mulig prisnedskriving på korn

TINE
Importen av ost økte med 20 prosent i mars.
Norsk melk må være konkurransedyktig.
Investeringsstøtte til løsdrift

KIO
Støtter bruddet i forhandlingene.
Grunnlagsmaterialet har ikke vært gjennomgått på 30 år.
Den største feilen er at utvikling måles i prosent.
Utvalget som skal gjennomgå grunnlagsmaterialet må være bredere sammensatt enn bare fra partene.

Gartnerhallen og Gartnerforbundet
Vil øremerke 200 millioner av IBU-midlene til grøntnæringa.