Prognosene for eggproduksjonen viser en økende overproduksjon som nå nærmer seg 3000 tonn. Mye av bakgrunnen for den økende overproduksjonen skyldes nyetableringer i eggnæringen de siste årene.  Nå går Norges Bondelag, sammen med Nortura, ut og fraråder mot nyetableringer.

– Det haster for eggprodusentene, situasjonen deres nå er tøff. Det å lande løsninger har høy prioritet framover. Vi fortsetter samarbeidet om å løse utfordringene, sier Bjørn Gimming, som er leder i Norges Bondelag.

– Vårt felles mål er en eggproduksjon som er lønnsom for produsentene og det er viktig at vi bruker de verktøyene vi har bl.a. i markedsreguleringen, sier Gimming.

Samlet salg av egg til dagligvare og industri ventes å gå tilbake med opp til to prosent i år. Det ventes fortsatt en overdekning inn i 2023, ifølge Nortura.

Kritisk situasjon

Gimming forteller om et eggmarked som er i en kritisk situasjon med stor overproduksjon. Han sier at de i et styremøte, sammen med Nortura, har hatt gode diskusjoner hvor de ble enige om flere ting.

– Vi skal i fellesskap finne løsninger som virker både på kort og lang sikt for å få balanse i produksjon og etterspørsel. Slik situasjonen i næringen er nå, er den ikke bærekraftig på sikt, sier Bjørm Gimming.

Fjørfelaget vil ha sterkere tiltak

I et brev til styrene i Norges Bondelag og Nortura foreslår Norsk Fjørfelag følgende tiltak:

1. Nyetablering må stoppes (midlertidig).

2. Markedsreguleringsordningen må styrkes med flere verktøy.

a. Markedsreguleringsordningen er viktig for å ha eggproduksjon i distriktet. NFL frykter
overgang til kontraktproduksjon kan true egg som distriktsnæring.

b. Markedsreguleringsordningen må ha verktøy som i større grad styrer nyetablering til
perioder hvor det er økt etterspørsel av egg, og hindrer nyetablering når det er
overproduksjon.

c. Verktøy må på plass som gjør at vi regulerer problemet FØR høna er klekket og
produserer egg. Førtidsslakting er ikke bærekraftig som «viktigste» verktøy.

3. Mulige løsninger som er presentert til nå:

a. NFL mener differensiert omsetningsavgift kan være et nyttig midlertidig tiltak.
Samtlige punkter som er problematisert fra Landbruksdirektoratet /
Omsetningsrådet kan svares ut

b. NFL mener regionale kvoter, som ikke er omsettbare, kan være aktuelt (ref. Canadamodellen)

c. NFL anser ikke produsentråd som et godt nok tiltak for å løse overproduksjon.

Kilde: Norges Bondelag og Norsk Fjørfelag